Categories: General
      Date: Feb 20, 2009
     Title: Chwefror / February 2009
CYDYMDEIMLAD / Condolence

 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mrs Ray Davies, Peronne, a'r teulu oll, yn dilyn marwolaeth ei chwaer Mrs M.E. Davies, Tyncoed, Cellan. Yn yr un modd, cydymdeimlir a Mrs Rhiannon Lewis, Llwynberllan ynghyd a'r teulu yn dilyn marwolaeth ei thad, Mr John Gareth Matthews, Bronhaul, Bronwydd.

 

We extend our sympathy to Mrs Ray Davies, Peronne and her family following the loss of her sister, Mrs M.E. Davies, Tyncoed, Cellan. We also sympathise with Mrs Rhiannon Lewis, Llwynberllan and family in the loss of her father, Mr John Gareth Matthews, Bronhaul, Bronwydd.

 

 

DIOLCH / Thanks

 

Dymuna Mrs Ray Davies, Peronne a'r teulu ddiolch i bawb am bob arwydd o garedigrwydd a chydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth o golli brawd a chwaer annwyl yn ddiweddar.

 

Mrs Ray Davies, Peronne and family wish to thank everyone for their kindness and support during their recent bereavement.

 

LLONGYFARCHIADAU / Congratulations

 

Estynnwn ein cyfarchion i Dr Rowena Mathew, Troed y bryn ar ennill gradd MA o Goleg y Brifysgol, Abertawe yn dilyn astudiaeth o Foeseg Meddygol.

 

Congratulations to Dr Rowena Mathew, Troed y bryn in her award of MA in Medical Ethics at Swansea University.

 

 

 

NEUADD BRO FANA

 

Ar nos Sadwrn y 24ain o Ionawr, cynhaliwyd cyngerdd clasurol yn y Neuadd gyda Cherddorfa Siambr Llanbedr Pont Steffan a'r pianydd Angela Brownridge. Perfformwyd dau ddarn enwog sef yr Emperor Concerto gan Beethoven, a Symffoni Rhif 5 gan Schubert. ‘Roedd y Neuadd yn llawn ar gyfer y perfformiad, a phawb wedi mwynhau noson o gerddoriaeth safonol - a gwydryn o win twym.

 

 

The classical concert performed by Lampeter Chamber Orchestra and pianist Angela Brownridge was very well attended on Saturday January 24th. 

Dros y penwythnos 31ain o Ionawr a'r 1af o Chwefror, cynhaliwyd arddangosfa o hen luniau o blwyfi Cynwyl Gaeo a Llanycrwys yn y Neuadd. Daeth y syniad yn sgil y prosiect a sefydlwyd yn 2008 i wahodd trigolion yr ardal, ynghyd ag eraill a chysylltiad agos a'r fro, i roi benthyg hen luniau ar gyfer eu sganio a chreu Archif Gynunedol. Yn dilyn llwyddiant y prosiect gwreiddiol, ‘roedd yna nifer o bobl yn awyddus i weld rhai o'r lluniau, ac aethpwyd ati i argraffu rhyw 300 o'r 1500 o luniau sydd yn yr archif, a'u harddangos yn y Neuadd. Yn ogystal a'r arddangosfa, ‘roedd yna hefyd gyflwyniad ‘powerpoint' yn arddangos y lluniau nad argraffwyd. Daeth cyfeillion o bell ac agos i edrych ar y lluniau, a chafwyd amser difyr yn sgwrsio a hel atgofion, gyda nifer wedi ymweld a'r arddangosfa ar y ddau ddiwrnod. Mae'n amlwg fod y prosiect wedi apelio yn fawr gyda nifer am gael arddangosfa arall, ac eraill yn awyddus i weld llyfr yn cael ei gyhoeddi yn olrhain hanes yr ardal gyda lluniau. Noddwyd y digwyddiad gan ‘Milltir Sgwar'.

The display of photographs in the Hall on Saturday January 31st and Sunday February 1st was a great success and was attended by friends from near and far.

 

Mae Cyngor y Neuadd yn ffodus o gefnogaeth parod trigolion yr ardal, a diolchwn yn arbennig i Lowri Davies, Felindolau am gefnogi Cyngerdd Parti Cut Lloi ar y 6ed o Ragfyr trwy drefnu i noddi'r gyngerdd gyda chynllun £1 am £1 Banc Barclays, ei chyflogwyr.

 

 

Cynhelir Swper Cawl i ddathlu Gwyl Dewi yn y Neuadd ar y 7fed o Fawrth gyda Chôr Lleisiau'r Llan o Lanelli yn ymuno a ni i ddarparu adloniant. Mae tocynnau ar gael oddiwrth Aelodau o Gyngor y Neuadd am £6 yr un, neu ffoniwch yr Ysgrifennydd ar 01558 650507. Ar y 18fed o Ebrill, byddwn yn croesawi Cwmni Drama Cudyll Coch yn ôl i Ffarmers i berfformio dwy gomedi. Mae'r Cwmni wedi ymweld a ni yn rheolaidd ers blynyddoedd bellach, ac yn llwyddo i ddiddori ar bob achlysur. Eleni, byddwn yn croesawi Mrs Rona Morgan, Cadfan, Derwen Fawr yn Llywydd y noson. Bu Mrs Morgan yn athrawes a phrifatharwes yn Ysgol Ffarmers am 32 o flynyddoedd, ac edrychwn ymlaen i'w gweld hi a'i phriod ar y noson.

 

Don't forget the Cawl Evening in March and  Cwmni Cudyll Coch will be performing two comedies in April- visit the 'Events' section for more details!

 

 

 

PARC BRO FANA

 

Mae'r cytundeb bellach wedi ei osod am ddatblygu Parc Chwarae i'r plant ar Barc Bro Fana. Derbyniodd y Parc grant oddiwrth Cronfa y Loteri Fawr i ddatblygu'r adnodd pwysig yma ar gyfer plant yr ardal, ac mi fydd cwmni Kompan yn cychwyn ar y gwaith tua diwedd Chwefor i ddechrau Mawrth gyda'r gwaith yn debyg o gymeryd rhyw dair wythnos.

 

The work on the new play area is due to start shortly and it is expected to take three weeks until completion.