Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Mawrth ac Ebrill / March & April 2009


Cyfarchion/Best Wishes

 

Anfonnwn ein dymuniadau gorau am wellhad llwyr a buan i Mrs May Roberts, Berthglyd sydd yn yr ysbyty yn derbyn gofal, ac yn yr un modd John Rhys Evans, Glasdir sydd yn treulio cyfnod yn yr ysbyty yng Nghaerdydd yn derbyn triniaeth law-feddygol. Pob hwyl i'r ddau ohonynt.

 

Best wishes for a full and speedy recovery to Mrs May Roberts, Berthglyd and MrJohn Rhys Evans, Glasdir, both of whom are currently in hospital.

 

Llongyfarchiadau/Congratulations

 

Llongyfarchiadau i Marie Warner, Tegeirian ar ei phriodas i Keron Peregrine yng ngwesty'r Hudd Gwyn, Llandeilo ar yr 28ain o Fawrth. Maent yn mynd i fyw ym Mhumsaint. Un arall o ferched yr ardal i briodi yn ddiweddar yw Rhiannon Thomas, Bryndolau a briododd a Sebastian Ling yng nghapel Bethel Cwm Pedol ar yr 11eg o Ebrill. Cynhaliwyd y neithior yn Y Ffigysbren, Dryslwyn, ac maent wedi ymgartrefi yn Nrefach Felindre.

 

                                                                

Congratulations to Marie Warner, Tegeirian and Keron Peregrine on their marriage and also to Rhiannon Thomas, Bryndolau and Sebastian Ling who also got married recently.

 

 

Neuadd Bro Fana

 

 

Daeth cynulleidfa dda ynghyd ar y 18fed o Ebrill ar gyfer ymweliad Cwmni Cudyll Coch a'r Neuadd. Eleni, perfformiwyd dwy gomedi - ‘Lolipop a Jeli Coch' gan John O Evans a ‘Dirgelwch yr Awr Ginio' gan Sioned Huws - a phawb wedi mwynhau y ddau gynhyrchiad. Llywydd y noson oedd Mrs Rona Morgan, Maes y gâd, Derwen Fawr - un a fu yn athrawes a phrif athrawes yn Ffarmers am gyfnod o 32 o flynyddoedd, a braf oedd cael y cyfle i'w chroesawi, ynghyd a'i phriod Gwyn, yn ôl i'r pentref. Cafwyd araith ddifyr ganddi yn sôn am rai o'r digwyddiadau a'r cymeriadau o'i chyfnod yn Ysgol Ffarmers, ac mae'n amlwg iddi fwynhau yr amser yn y gymdogaeth. Diolch i'r Llywydd a'r Cwmni Drama am noson hwylus.

 

The two comedy dramas performed by Cwmni Cudyll Coch on 18/4/09 were enjoyed by a well attended audience.

 

Rhedeg Hanner Marathon/Half Marathon

 

 

Dymuna Barrie ac Amanda, Swn y Nant ddiolch i bawb a wnaeth eu noddi i redeg Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref y llynedd. Trwy eu ymdrechion, llwyddont i godi £800 tuag at Uned Losgiadau Ysbyty Treforys, lle cafodd Rhys y mab driniaeth pan yn faban.

 

Barrie ac Amanda, Swn y Nant would like to thank all those who sponsored them for the Cardiff Half Marathon.They raised £800 for the Burns Unit, Morriston Hospital.

 

 Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors