Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Tachwedd a Rhagfyr/ November & December 2008


CYDYMDEIMLAD / Condolence

 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mrs Ray Davies, Peronne, yn dilyn marwolaeth ei brawd, Hugh Tom Davies yng nghartref Alltymynydd yn ddiweddar. ‘Roedd Mr Davies yn enedigol o Nantllyn, Ffarmers, ond wedi treulio'i fywyd yn amaethu dros y ffin yn Sir Aberteifi. Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol ar ddydd Mercher, y 19eg o Dachwedd yng Nghapel Mair, Llanfair Clydogau, a rhoddwyd ei weddillion i orwedd ym mynwent yr Eglwys.

 

We express our sympathy to Mrs Ray Davies, Peronne,in her bereavement since the death of her brother,Hugh Tom Davies.

 

 

NEUADD BRO FANA

 

Cafwyd Noson hynod ddiddorol a difyr yng nghwmni Y Prifardd Mererid Hopwood ar nos Wener, yr 31ain o Hydref, gyda phawb yn y gynulleidfa - yn blant a phobl hŷn - wedi mwynhau ‘mas draw.' Yn ogystal a storiau difyr, cafwyd cyfle i wrando ar ychydig o'i barddoniaeth, a chael cefndir doniol peth o'i gwaith. Diolch iddi am ymuno a ni yn Ffarmers.

 

A great time was had by all in the company of the Chief Bard Mererid Hopwood on Friday, October 31st

 

 

Ar yr 11eg o Dachwedd, cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cyngor Rheolaeth Neuadd Bro Fana. Etholwyd y swyddogion canlynol: Llywydd - Mrs Ray Davies; Cadeirydd - Mr Eirian Morgan; Is-Gadeirydd - Mrs Judy Jenkins; Trysorydd - Mr Irwel Jones; Ysgrifennydd - Mr Elfyn Davies; Ysgrifennydd y Clwb 100 - Miss Iris Evans; Trysorydd y Clwb 100 - Mrs Eirwen Thomas. Estynnwyd croeso cynnes i aelod newydd o'r Cyngor - Mrs Yvonne Law - sydd yn cynrychioli Sefydliad y Merched. Er mae newydd symud i'r ardal mae Yvonne, mae eisoes wedi bod yn dysgu Cymraeg, ac wedi llwyddo i ddilyn y cyfarfod yn ddi-drafferth. Mae cynrychiolwyr y mudiadau arall yn aros yr un fath, felly hefyd yr aelodau cyf-etholedig.

 

The AGM of the Council of Management of Neuadd Bro Fana was held on November 11th. A warm welcome was extended to a new member, Mrs Yvonne Law, representing the WI. All other representatives remain unchanged.

 

 

GWEFAN GYMUNEDOL / Community website

 

Sefydlwyd gwefan gymunedol www.ffarmers.org rhyw dair mlynedd yn ôl, ac mae'r wefan wedi datblygu yn gyfrwng defnyddiol i hybu'r gymuned, gyda chynydd misol yn nifer yr ymweliadau a wneir. Mae Cyngor y Neuadd wedi derbyn cymorth ariannol oddiwrth Cronfa Milltir Sgwar i greu gwefan newydd i allosod y wefan bresennol, a thrwy hynny, cynnig mwy o wybodaeth, amrywiaeth mwy eang, a rhoi hyfforddiant i drigolion lleol i gynnal, a diweddaru'r wybodaeth yn gyson. Y gobaith yw lansio y wefan newydd ar ddechrau'r flwyddyn, ac mae yna groeso i fudiadau gwirfoddol lleol anfon manylion ei mudiad i'w cynnwys yn y wefan newydd. Yn ogystal a hyn, mae croeso i fusnesau noddi'r safle, a thrwy hynny hybu eu busnes, a chael dolen gyswllt i'w gwefannau eu hun.

A new website will be launched in due course. Local voluntary organisations are welcome to send us relevant information and sponsors are invited to subscribe.

 

ARCHIF LUNIAU / Community Archive

 

Ar ddechrau'r flwyddyn, gwahoddwyd trigolion yr ardal i ddod a hen luniau a oedd yn berthnasol i fywyd ym mhlwyfi Cynwyl Gaeo a Llanycrwys i'r Neuadd er mwyn eu sganio, a'u cadw yn ddiogel ar gyfrifiadur ar gyfer y dyfodol. Treuliwyd penwythnos gyfan ym mis Chwefror yn cofnodi manylion pob llun wrth eu sganio, a chafwyd hwyl yn sgwrsio gyda phawb a gefnogodd y prosiect. Erbyn hyn, mae yna dros 1500 o luniau wedi dod i law. Ar yr 31ain o Ionawr a'r 1af o Chwefror 2009, cynhelir arddangosfa o rhyw 200 o'r lluniau yma yn y Neuadd fel bod cyfle i'r rhai a ddaeth a'r lluniau, a'r rhai hynny a fu wrthi yn cofnodi'r holl wybodaeth, weld cynnyrch yr ymdrech. Bydd y penwythnos yn agored i bawb, ac yn ogystal a'r lluniau fydd wedi eu hargraffu, bydd cyfle i weld y gweddill ar gyfrifiaduron yn y Neuadd. Mae'n archif arbennig gydag amrywiaeth eang o luniau yn olrhain bywyd yr ardal yma dros gyfnod o ganrif a mwy. Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur yn barod. Bydd manylion llawn ar gael yn agosach i'r digwyddiad.

Over 1500 photographs and documents have been scanned and saved for future reference. On January 31st and February 1st 2009 a selection of these will be on display.

 

LLEISIAU LLEOL / Local Voices

 

Cafwyd noson hwylus yn y Neuadd ar nos Fawrth y 18fed o Dachwedd wrth i DVD gael ei lansio o gymeriadau lleol yn hel atgofion am fywyd yn y gymuned yn ystod y ganrif ddiwethaf. Treuliodd Ethel Davies; Judy Jenkins, Eirian Morgan, Rhys Davies a Elfyn Davies amser yn ystod yr haf yn ymweld a rhai o drigolion hynaf yr ardal i sgwrsio a recordio atgofion, a chyda cymorth Geraint Davies o Adran Gwasanaeth Cyfryngau a Reprograffeg Coleg Llambed, aethpwyd ati i olygu y deunydd, a chreu DVD. Y cymeriadau a gymerodd rhan yn y cynllun yw Ray Davies; Joan Jones; Gwyneth Lloyd; Gomer Davies; David Morgan; Ieuan Williams a Dewi Williams, a hyfryd oedd clywed eu hatgofion, a chael yr holl ddeunydd yma ar gof a chadw. Cyflwynwyd copi o'r DVD i bawb a oedd yn gysylltiedig a'i chynhyrchu, a gellir archebu copi o'r DVD ‘Atgofion oes a fu' - sy'n para yn agos i dair awr - am £10 oddiwrth swyddogion Neuadd Bro Fana. Cafodd y prosiect yma ei ariannu gan gynllun Milltir Sgwar, ac mae'n dyled yn fawr i Nerys Davies a Cynwyl Davies o Antur Teifi am eu cefnogaeth parod. Cafwyd cwmni un o gyfeillion yr ardal yn ŵr gwadd ar y noson sef Mr Cyril Jones, Caerfyrddin (Bronhuan gynt), un sydd a diddordeb mawr yn hanes, yn enwedig hanes y rhan yma o Sir Gâr. Mae Mr Jones bob amser wedi bod yn gefnogol i holl weithgaredd cymdeithasol yr ardal yma, a hyfryd oedd cael ei groesawi ‘nôl ar yr achlysur arbennig yma. Yn ei araith, cafwyd hanes ‘rhyfel y westfa' yng Nghwm Cothi; hanes teulu Lloyd, Y Briwnant - perchnoion ystad gyda nifer o ffermydd yn ardal Ffarmers; a'r ‘Brunant Rejoicings' a gynhaliwyd yn Ysgol Ffarmers ym 1891. I gloi'r noson, cafwyd lluniaeth wedi ei baratoi gan aelodau Cyngor y Neuadd, a chyfle am sgwrs.

The Welsh language  DVD portraying memories of rural life in the area was launched on November 18th. Thank you to all concerned.

 Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors