Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Ionawr / January 2009


LLONGYFARCHIADAU / Congratulations

 

Llongyfarchiadau i Daniel Davies, Llys Helen a Helen James, Cwmann ar eu dyweddïad dros y gwyliau Nadolig, a dymuniadau gorau i'r ddau ohonynt ar gyfer y dyfodol. ‘Roeddent ar eu gwyliau yn Efrog Newydd, ac ar gopa yr ‘Empire State Building' pan ofynnodd Daniel y cwestiwn. Pwy fedrau wrthod?

 

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Richard Phillips, Werndywyll a Carys Thomas, Penywaun - y ddau ohonynt wedi dathlu eu penblwydd yn ddeunaw oed yn ddiweddar.

 

Congratulations to Daniel Davies, Llys Helen and Helen James, Cwmann on their recent engagement.

Both Richard Phillips, Werndywyll and Carys Thomas, Penywaun celebrated their 18th birthdays recently. Best Wishes to them all.

 

NEUADD BRO FANA

 

Ar y 6ed o Ragfyr, cafwyd cyfle i groesawi Parti Cut Lloi o Sir Drefaldwyn ynghyd a'u arweinydd Sian James i'r Neuadd i gynnal noson lawen, a braf oedd gweld y Neuadd yn llawn, a phawb yn mwynhau yr amrywiaeth o adloniant a gyflwynwyd. Llywydd y noson oedd Mrs Gladys Lewis, Dyffryn, Cae Dash, ac ‘roedd yn hyfryd gael y cyfle i'w chroesawi ‘nôl i'r ardal, a hithau bellach wedi ymgartrefi yn Llanbedr Pont Steffan.

 

'Parti Cit Lloi' provided an excellent evening of entertainment on December 6th.

 

Cynhaliwyd Cinio Blynyddol y Cyngor Rheolaeth yng Ngwesty'r Llew Coch, Llangadog ar y 19eg o Ragfyr, a chafwyd noson hwylus dros ben, a phryd bwyd blasus. Diolch i berchnogion a staff y gwesty am y croeso arbennig. Diolch i Ethel Davies a Judy Jenkins am drefnu'r cwis a'r raffl eleni eto.

 

The Annual Dinnerof the Council of Management of Neuadd Bro Fana was held on December 19th in The Red Lion, Llangadog. A great time was had by all!

 

 Mae'r Cyngerdd a Noson o Garolau a gynhelir yn y Neuadd ar y Sul cyn y Nadolig bellach yn draddodiad yn yr ardal, ac fel arfer, ‘roedd aelodau y Capeli a'r Eglwys leol yn barod i gymeryd at y rhannau arweiniol, a chynulleidfa dda yn ymuno i ganu'r carolau. Eleni, croesawyd Ina Morgan, Llanfynydd fel unawdydd, a chafodd y gynulleidfa ei swyno gan ei chanu. Diolch i Ina a Meinir Jones Parry, Caerfyrddin a oedd yn cyfeilio. Mae elw'r noson i'w gyflwyno i elusen ‘Ffagl Gobaith' yng Ngheredigion.

 

The Carol Sevice was once again well attended. As is now customary, it was held on the last Sunday before Christmas and the proceeds donated to charity- The Beacon of Hope being the worthy cause this year.

 

EGLWYS LLANYCRWYS / Llanycrwys Church

 

Llongyfarchiadau i'r Gwir Barchedig Andy John ar gael ei ethol yn Esgob Bangor. Yn ei wasanaeth olaf fel Ficer Llanycrwys, cyflwynodd Wardeniaid yr Eglwys, Mrs Judy Jenkins a Mrs Charlotte Morgan rodd iddo fel arwydd o werthfawrogiad am ei wasanaeth yn y Plwyf, ac i ddymuno'n dda iddo ef a'i deulu ym Mangor. Ymunodd aelodau o Eglwys Llanycrwys gydag aelodau o Blwyf Pencarreg mewn cinio yng Ngwesty'r Glyn Hebog i ffarwelio a'u ficer wrth iddo baratoi i symud i'r gogledd.

 

Congratulations to the Right Reverend Andy John upon his election as Bishop of Bangor. We wish him and his family all the best and thank him for his service to the Parish.

 

Cynhaliwyd cyngerdd dan nawdd Eglwys Llanycrwys yn y Neuadd ar Nos Sadwrn y 29ain o Dachwedd gyda Chôr Bois y Castell, Llandeilo. Llywydd y noson oedd y Dr John David, Henffordd, brodor o'r ardal. Cafwyd cyngerdd gwych, a'r gynulleidfa wedi mwynhau yr adloniant yn fawr iawn. Cafodd y noson ei noddi gan Banc Barclays drwy'r cynllun £1 am £1, a diolchwyd i Lowri Davies o Fanc Barclays am ei chymorth parod. Llwyddwyd i wneud elw o £2,021 tuag at yr Eglwys.

 

'Bois y Castell' were well received in the concert on November 29th. The evening was sponsored £1 for £1 by Barclays Bank and Lowri Davies from the Bank was thanked for her assistance. The total proceeds were £2,021.

 

 

Ar y nos Lun ganlynol, cafwyd Gyrfa Chwist flynyddol yr Eglwys gyda Mrs Eleri Davies, Cothi Vale yng ngofal y gweithgaredd.

 

The Annual Whist Drive was held on Monday 31st.

 

 

ARCHIF LUNIAU / Community Archive

 

Yn dilyn prosiect a gychwynwyd ar ddechrau 2008 i greu archif o hen luniau a oedd yn berthnasol i fywyd ym mhlwyfi Cynwyl Gaeo a Llanycrwys, profodd y cynllun yn llwyddiant mawr gyda thros 1500 cant o luniau wedi eu sganio a'u cadw ar gyfrifiadur. Ar yr 31ain o Ionawr a'r 1af o Chwefror 2009, cynhelir arddangosfa o rhyw 200 o'r lluniau yma yn y Neuadd fel bod cyfle i'r rhai a ddaeth a'r lluniau, a'r rhai hynny a fu wrthi yn cofnodi'r holl wybodaeth, weld cynnyrch yr ymdrech. Bydd y penwythnos yn agored i bawb, ac yn ogystal a'r lluniau fydd wedi eu hargraffu, bydd cyfle i weld y gweddill ar gyfrifiaduron yn y Neuadd. Mae'n archif arbennig gydag amrywiaeth eang o luniau yn olrhain bywyd yr ardal yma dros gyfnod o ganrif a mwy. Cofiwch felly alw heibio i weld y lluniau.

 

Over 1500 photographs and documents have been scanned and saved for future reference. On January 31st and February 1st a selection of these will be on display.

 

 

CYFLWYNO / Presentation

 

Yn 2008, ‘roedd Mr a Mrs Gomer Davies, Troed y bryn yn dathlu nifer o ddigwyddiadau pwysig yn eu bywydau, ond ‘roeddent yn bendant nad oeddent am dderbyn anrhegion. Yn lle hyn, estynnwyd gwahoddiad i'w teulu a chyfeillion, os oeddent yn dymuno, i gyfrannu arian tuag at ddwy elusen a ddewiswyd ganddynt, sef ‘Tenovus' a ‘RABI'. Derbyniwyd cyfanswm o £3,600, a rhoddwyd £1,800 i ‘Tenovus' a £900 yr un i ‘RABI' yng Nheredigion a Sir Gaerfyrddin. Cyflwynwyd yr arian i gynrychiolwyr yr elusennau mewn noson arbennig yn Neuadd Bro Fana ar Nos Fawrth, yr 2ail o Ragfyr. Dymuna Mr a Mrs Davies ddiolch i bawb am eu haelioni.

 

Mr a Mrs Gomer Davies, Troed y bryn decided to present money to two chosen charities following donations from family and friends in light of their recent celebrations.‘Tenovus' and ‘RABI' both received £1,800 each in a presentation to representatives from both organisations. Mr a Mrs Davies wish to thank all who gave so generously.

 

 

 

HANNER MARATHON CAERDYDD/ Cardiff Half Marathon 

 

Llongyfarchiadau i Lowri Davies ac Amanda a Barrie Jones  ar eu llwyddiant yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref 2008.

Llwyddodd Lowri i godi £1,755 tuag at Ambiwlans Awyr Cymru, ac yn ogystal a chael ei noddi gan lu o ffrindiau a theulu, derbyniodd hefyd nawdd oddiwrth ei chyflogwyr, Banc Barclays, drwy'r cynllun £1 am £1.

 

Congratulations to Lowri Davies and Amanda and Barrie Jones on their completion of the Cardiff Half Marathon. 

Lowri donated £1,755 to Air Ambulance Wales- this was achieved by donations from friends and family as well as sponsorship from her employer, Barclays Bank. 

 Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors