Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Rhagfyr/December 2011


GWELLHAD BUAN
Mae tri o drigolion y gymdogaeth wedi treulio amser yn yr ysbyty yn y cyfnod cyn y Nadolig, ond mae’n dda eu gweld adref bellach, ac ar wellhad.  Anfonwn ein dymuniadau gorau i Ethel Davies, Llys Helen, Gwyneth Davies, Maesisaf a Roddy Jones, Caeiago.
BEST WISHES
Three residents of the neighbourhood spent time in hospital in the period before Christmas, but it's good to see them home. We send our best wishes to Ethel Davies, Llys Helen, Gwyneth Davies, Maesisaf and Roddy Jones, Caeiago.

PENBLWYDD HAPUS
Penblwydd Hapus i Paul Merriman, Ysgubor Llwyncwrt, ar ddathlu ei benblwydd yn ddeunaw oed ar ddechrau’r flwyddyn.
BIRTHDAY GREETINGS
Best wishes to Paul Merriman, Llwyncwrt Barn, on his recent 18th birthday.

NEUADD BRO FANA
Daeth aelodau o Gyngor Rheolaeth Neuadd Bro Fana, ynghyd a’i gwesteion, at eu gilydd ar nos Wener, y 9fed o Ragfyr ar gyfer eu cinio blynyddol yn Y Drovers.  Fel arfer, cafwyd bwyd blasus, a digon o chwerthin.  Diolch i Judy ac Ethel am drefnu y cwis.  Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Neuadd ar y 13eg o Ragfyr.  Etholwyd y swyddogion canlynol am y flwyddyn nesaf:  Llywydd – Ethel Davies; Cadeirydd – Judy Jenkins; Is-gadeirydd – Irfon Davies; Trysorydd – Liz Thomas ac Ysgrifennydd – Elfyn Davies. 
Bu’n rhaid canslo y trefniadau y llynedd oherwydd y tywydd mawr, ond eleni, dychwelwyd i’r hen drefn o gynnal Gwasanaeth Garolau yn y Neuadd ar y nos Sul cyn y Nadolig gyda chynrychiolwyr o’r Eglwys a’r Capeli lleol yn cymeryd at y rhannau arweiniol – Rhys Jones a Bryn Jones o Eglwys Llanycrwys; Ray Davies a Elfyn Davies o Bethel, Cwm Pedol; Ann Jones a Eirwyn Richards o Salem, Caio; Eryl Mathias o Saron, Cwm Twrch a Dewi Williams a Aled Williams o Gapel Ffaldybrenin.  Cafwyd gwasanaeth hyfryd gyda the, gwin mwl a theisennau briwdda i ddilyn.  Diolch i bawb am eu cefnogaeth parod.  Bydd elw’r noson yn cael ei gyflwyno i Ambiwlans Awyr Cymru.
Ar Nos Lun, y 6ed o Chwefror, bydd Ben Bouvet o’r Drovers yn arddangos ei sgiliau coginio yn y Neuadd – mae croeso i chi ymuno a ni, a chael cyfle i flasu’r bwyd.  Ar Nos Wener, yr 17eg o Chwefror, cawn gwmni Wyn Gruffydd yn siarad am ei brofiadau yn dilyn hynt a helynt tîm rygbi Cymru yng Nghwpan y Byd yn Seland Newydd llynedd.  Mae Wyn newydd gyhoeddi ‘Dyddiadur Cwpan y Byd 2011’ gan wasg Y Lolfa – gwerth ei ddarllen!
Members of the Council of Management of Neuadd Bro Fana, along with guests, met on Friday, the 9th of December for their annual dinner at The Drovers. As usual, the food was delicious, and a good time was had by all. Thanks to Judy and Ethel for organizing the quiz. The Hall's Annual General Meeting was held on the 13th of December. The following officers were elected for the coming year: President - Ethel Davies; Chair - Judy Jenkins; Vice-Chairman - Irfon Davies; Treasurer - Liz Thomas and Secretary - Elfyn Davies.
The arrangements for the Carol Service in the Hall on Sunday night before Christmas had to be cancelled last year because of the weather, but this year, we were able to resume the proceedings. Representatives of the local Church and Chapels took to the leading roles - Rhys Jones and Bryn Jones of Llanycrwys Church; Elfyn Davies and Ray Davies of Bethel,Cwmpedol; Eirwyn Richards and Ann Jones of Salem, Caio; Eryl Mathias of Saron,Cwm Twrch and Dewi Williams and Aled Williams of Ffaldybrenin Chapel. There was a lovely service with tea, mulled wine and mince pies to follow. Thanks to everyone for their support. Proceeds will be submitted to the Wales Air Ambulance.
On Monday, the 6th of February, Ben Bouvet  from the Drovers will display  his culinary skills in the Hall -you are welcome to join us and have an opportunity to taste the food. On Friday, the 17th of February, we have an evening in the company of Wyn Gruffydd - speaking about his experiences following the fortunes of the Welsh rugby team in the World Cup in New Zealand last year. Wyn has just published  'Dyddiadur Cwpan y Byd 2011’ ,(Diary of the World Cup 2011)'by Y Lolfa- worth reading!

DIOLCH
Wrth iddo orffen fel gohebydd lleol i’r Lloffwr yn ardal Ffarmers, dymuna Elfyn Davies ddiolch i bawb am eu cymorth dros y blynyddoedd, yn ddarllenwyr a dosbarthwyr, yr hysbysebwyr a’r gwerthwyr, a phawb sydd wedi anfon deunydd ar gyfer ‘slot’ Ffarmers.  Diolch hefyd i bawb sydd yn sicrhau fod Y Lloffwr yn gweld golau dydd yn fisol.  Diolch o galon.     
THANKS
Elfyn Davies has finished as a reporter for the Lloffwr in the Ffarmers area. Elfyn wishes to thank everyone for their support over the years - readers and distributors,advertisers and vendors as well as everyone who has sent material for the Ffarmers slot . Thanks also to everyone who will ensure that the Lloffwr is distributed on a monthly basis in the future. Many thanks.Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors