Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Mawrth/March 2011


Ymddeoliad/Retirement
Yn dilyn bron i chwech mlynedd o wasanaeth fel is-bostfeistr yn Ffarmers, mae Peter Jukes bellach wedi rhoi’r gorau i’r swydd.  Diolchwn iddo fel cymuned am ei barodrwydd i ymgymeryd a’r swydd ar adeg pan oedd neb yn awyddus i wneud y gwaith.  Mae’r gwasanaeth yn bwysig i’r gymdogaeth gyfan gan mae hon, erbyn hyn, yw’r unig swyddfa bost rhwng Llanbedr Pont Steffan a Llanymddyfri.  Fel arwydd o werthfawrogiad, ‘roedd Jayne a Diane yn Y Caffi wedi trefnu bwffe i nodi yr achlysur, a daeth nifer o ffyddloniaid y Swyddfa Bost ynghyd i fwynhau’r bwyd, a diolch i Peter am ei wasanaeth. Yn ffodus, mae Darrell Garwood, un o drigolion y pentref, wedi cymeryd at y gwaith, a dymunwn yn dda iddo gyda’r swydd a gychwynnodd ar yr 16eg o Fawrth.  Yr oriau agor fydd o 9.00 hyd 12.30 ar ddydd Mawrth, Mercher a Iau.
Following nearly six years of service as a sub-postmaster of Farmers, Peter Jukes has now retired. We thank him as a community for his willingness to undertake the job at a time when one else came forward. The service is important to the whole neighborhood by now, as this is the only post office between Lampeter and Llandovery. As a token of appreciation, he Jayne and Diane in The Cafe arranged a buffet to mark the occasion, and a number of the faithful supporters of the Post Office came together to enjoy food, and to thank  Peter for his service. Fortunately, Darrell Garwood, a resident of the village, has taken on the work, and we wish him well with the job that started on the 16th of March. The opening hours will be from 9.00 until 12.30 on Tuesday, Wednesday and Thursday.

Diolch/Thanks
Dymuna Mrs Mair Jones, Heol Timothy, ddiolch o galon i bawb am eu cardiau, galwadau ffôn a phob caredigrywdd a dderbyniodd yn ystod ei chyfnod yn yr ysbyty yn ddiweddar, ac wedi dychwelyd adref.
Mrs. Mair Jones, Heol Timothy, would like to thank everyone for their cards and phone calls as well as the kindness and support she received during her time in hospital recently.

Penblwydd/Birthday
Llongyfarchiadau i Mrs Jane Jones, Wernlwyd ar ddathlu ei phenblwydd yn hanner cant a deugain mlwydd oed ar ddechrau mis Mawrth.  Mae’n dda ei gweld adref unwaith eto yn dilyn cyfnod byr yn yr ysbyty, ac estynnwn ein dymuniadau gorau iddi ar gyfer y dyfodol.  Dymuna Mrs Jones ddiolch am y llu galwadau, cardiau a dymuniadau da a dderbyniodd yn ddiweddar.
Congratulations to Mrs. Jane Jones, Wernlwyd on celebrating her ninetieth birthday at the beginning of March. It's good to see her home again after a short period in hospital, and we extend our best wishes for her future. Mrs. Jones wishes to thank the many calls, cards and good wishes she received recently.

Cydymdeimlad/In Sympathy
Blin gennym gofnodi marwolaeth un o drigolion yr ardal, sef William Hughes, Brynhirfaen, Cellan ar ddechrau mis Chwefror.  ‘Roedd Wil yn adnabyddus fel stocmon o fry, ac wedi ffermio yn Brynhirfaen ar hyd ei oes.  Estynnwn ein cydymdeimlad i Eirwen ei chwaer, a’r teulu a’r cysylltiadau oll yn ei profedigaeth.  Rhoddwyd ei weddillion i orwedd ym mynwent Capel Ffaldybrenin ar ddydd Llun, y 7fed o Chwefror.                                                                                                                                                                       With sadness we record the death of one of the residents of the area, William Hughes, Brynhirfaen, Cellan in early February. 'Will was known as a exceptional stock man , and had farmed in Brynhirfaen throughout his life. We extend our sympathy to his sister,Eirwen and all his family and relations  He was laid to rest in Ffaldybrenin Chapel on Monday, the 7th of February.

Neuadd Bro Fana
Cynhaliwyd Noson Rasus Parlwr lwyddiannus dros ben yn Y Drovers rai wythnosau yn ôl i godi arian i’r Neuadd.  ‘Roedd hwn yn ddigwyddiad newydd yn y gymdogaeth, a daeth tyrfa dda ynghyd i fwynhau’r rasio, a dathlu ennill ambell ras.  Gwyn Davies, Llanddewi Brefi oedd yn llywio’r chwarae, a chafwyd hwyl yn ‘gwerthu’ ceffylau ymlaen llaw i’r jocis eiddgar – ac ‘roedd yna enwau digon difyr ar nifer o’r ceffylau!  Cafwyd noddwyr ar gyfer yr holl rasus, a llywyddion y noson oedd Alun a Lowri Lewis, Nantyrast.  Diolch i bawb a gefnogodd y noson, ac i Ben, Kerry a’r teulu am gael defnyddio’r Drovers ar y noson.
Cynhaliwyd Bwffe a Chyngerdd i ddathlu Gwyl Ddewi ar y 4ydd o Fawrth, a chafwyd cefnogaeth dda a llawer o fwynhad yn gwrando ar dalentau lleol.  Diolch i Glesni Evans, Glasdir;  Adrian a Wendy Evans, Penbanc; Sara a Carys Evans, Yr Hen Swyddfa Bost; Deian Thomas, Cae’r dderwen; ynghyd a Morina Lloyd, MarinaThomas a Ceinwen Jones am ein diddanu.  Diolch hefyd i’r merched a fu wrthi yn paratoi’r bwyd.
Byddwn yn croesawi Cwmni Drama Cudyll Coch i’r Neuadd ar yr 16eg o Ebrill i berfformio dwy gomedi – ‘Y Botel Liwcosêd’ gan Peter Hughes Griffiths a ‘Dau Dad’ gan Edgar Jones.  Llywyddion y noson fydd Glyn a Morina Lloyd, Ogmore by sea (gynt o Tylluan, Ffaldybrenin), ac mi fydd y noson yn cychwyn am 7.30.  Cysylltwch ag aelodau pwyllgor y Neuadd am docynnau.  Edrychwn ymlaen i’ch gweld.
A very successful Parlour Racing Night was held at The Drovers few weeks ago to raise money for the Hall. 'This was a new event to the neighborhood, and good crowd came along to enjoy the racing, and celebrating winning a few races. Gwyn Davies, Llanddewi Brefi was the host. Great fun was had in 'selling' horse to jockeys in advance - and there were entertaining names on a number  of horses! There were sponsors for all races, and presidents of the evening were  Alun and Lowri Lewis, Nantyrast. Thanks to everyone who supported the night, and to Ben, Kerry and family for the use of Drovers
A Buffet and Concert was held to celebrate St David's Day on the 4th of March.The evening was well supported and everyone enjoyed listening to the local talent. Thanks to Glesni Evans, Glasdir; Adrian and Wendy Evans, Penbanc; Sara and Carys Evans, The Old Post Office; Deian Thomas, Cae'r Dderwen ;  and Morina Lloyd, MarinaThomas and Ceinwen Jones who entertained us. Thanks also to women who   prepared the food.
We welcome the Drama Company Cudyll Coch to the Hall on the 16th of April to perform two comedies - "Y Botel Liwcosêd 'by Peter Hughes Griffiths and' Dau Dad ' by Edgar Jones. Presidents of the evening will be Glyn and Morina Lloyd, Ogmore by Sea (formerly of Tylluan, Ffaldybrenin), the evening begins at 7.30pm.Contact the Hall committee members for tickets. We look forward to seeing you.

 Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors