Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Rhagfyr/December 2010


Dyweddïo/Engagement
Estynnwn ein cyfarchion i Gareth Thomas, Bryndolau a Kelly Davies o Dregaron ar eu dyweddïad ar ddiwedd y flwyddyn, a dymunwn iddynt bob hapusrwydd yn y dyfodol.
Congratulations to Gareth Thomas, Bryndolau and Kelly Davies from Tregaron on their recent engagement. Best Wishes for the future.

Anrhydedd/Seal of Excellence
Mae un o drigolion y pentref newydd cael ei enwi yn un o’r rheolwyr safleoedd gorau yn y Deyrnas Gyfunol.  Cyfeiriwn at Barrie Jones, Sŵn y Nant sydd yn gweithio i gwmni adeiladu Redrow, ac sydd wedi cael ei anrhydeddu gyda sêl rhagoriaeth gan y Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai, gan ei roi ymysg y rheolwyr safle gorau ym Mhrydain.  Mae Barrie yn gweithio i Gwmni Redrow ers 10 mlynedd, ac nid dyma’r tro cyntaf iddo dderbyn canmoliaeth am ei waith.  Mae eisoes wedi derbyn pedair dyfarniad answadd, ac yn awr, dwy Sêl Rhagoriaeth am ei waith.  Llongyfarchiadau, a phob dymuniad da am y dyfodol.
 Father-of-four Barrie, 32, from Ffarmers, Lampeter, has just been awarded a ‘Seal of Excellence’ by the National House Building Council’, putting him in the top 130 site managers in the country.
Having worked for Redrow for 10 years, since completing Redrow’s graduate training programme, it’s not the first time Barrie has shown he is a class above the rest. He has been a site manager for six years and, in that time, has won four ‘Quality’ awards and now two prestigious ‘Seal of Excellence’ awards for his previous developments.
He was awarded his most recent accolade for his work at Redrow’s Awel-y-Mor site in Birchgrove, near Swansea but has since been moved to the housebuilder’s brand new development ‘Maes Rhedyn’, in Cross Hands.  Here he is overseeing the construction of Redrow’s £9 million venture of 56 homes from its sought-after New Heritage Collection.

Neuadd Bro Fana
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Neuadd ym mis Tachwedd, ac etholwyd y swyddogion canlynol am 2010 – 2011:  Llywydd – Ethel Davies, Llys Helen; Cadeirydd – Judy Jenkins, Llys Awel; Is-gadeirydd – Irfon Davies, Ailfana; Trysorydd – Liz Thomas, Penywaun; Ysgrifennydd – Elfyn Davies, Troed y bryn.  Swyddogion y Clwb Cefnogwyr yw Iris Evans, Maesuchaf ac Eirwen Thomas, Ty’nrheol.
The following officials were elected in the AGM in November, for the year 2010-2011.President – Ethel Davies, Llys Helen; Chairman – Judy Jenkins, Llys Awel; Vice Chairman – Irfon Davies, Ailfana; Treasurer – Liz Thomas, Penywaun; Secretary – Elfyn Davies, Troed y bryn.  Supporters Club Officials are Iris Evans, Maesuchaf and Eirwen Thomas, Ty’nrheol.

 Daeth aelodau Cyngor y Neuadd a’u partneriaid ynghyd ar nos wener, yr 17eg o Ragfyr yn Y Drovers’ Arms ar gyfer cinio blynyddol y Cyngor, a hyn er gwaethaf y rhew a’r eira.  Cafwyd noson hwylus dros ben, gyda thipyn o sbri gyda’r cwis blynyddol a drefnwyd gan Ethel a Judy.  Diolch iddynt hwy, ac i Ben a’i staff am noson hyfryd.
The annual dinner for the Hall Management Committee members and partners was held on 17th December in the Drovers' Arms despite the snow.Great fun as usual, the annual quiz being the highlight of the evening.Thanks to Judy and Ethel for organising the quiz and to Ben and staff for a lovely evening.

 Yn anffodus, bu’n rhaid canslo y Cyngerdd a’r Noson o Garolau a oedd i’w cynnal ar y nos Sul cyn y Nadolig oherwydd y tywydd eithafol.  Yn wir, gwnaeth y tywydd effeithio ar nifer o weithgareddau yn ystod mis Rhagfyr a dechrau Ionawr. 
Unfortunately, many events were cancelled due to the adverse weather, including the Christmas Concert.
Bellach, mae trefniadau ar y gweill ar gyfer nifer o ddigwyddiadau dros y misoedd nesaf.  Cynhelir Rasus Parlwr yn Y Drovers ar Nos Sadwrn, y 26ain o Chwefror; a Bwffe a Chyngerdd i ddathlu Gwyl Ddewi i’w cynnal ar NosWener, y 4ydd o Fawrth yn y Neuadd.  Bydd Cwmni Drama Cudyll Coch yn ymweld a ni hefyd yn y gwanwyn ar Nos Sadwrn yr 16eg o Ebrill (nodir fod y digwyddiad yma wedi newid o’r 22ain o Ebrill).  Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur!
Dates for your diary:-
Parlour Racing in the Drovers' Arms, Saturday, 26th February
St David's Day Celebration - Buffet and Concert, Friday 4th March in the Hall
Dramas-Cudyll Coch Drama Company, Saturday, 16th April (not 22nd as originally advertised)

Da dweud fod y gwaith o ail-leoli y Parc Chwarae wedi cychwyn, gyda’r offer i gyd bellach yn eu lle.  Y cam nesaf yw codi’r ffens a gosod yr arwyneb ddiogelwch.  Rhaid diolch i’r criw o wirfoddolwyr parod a fu wrthi yn paratoi y safle, a gosod yr offer, y merched a ddarparodd fwyd ar eu cyfer, ac hefyd i drigolion yr ardal am eu cefnogaeth parod.
Work on the relocation of the Park has commenced, with all the equipment in place. The next phase will be to build the boundary fence and apply the safety surface. We must thank all those who volunteered to prepare the site and relocated the equipment,as well as the ladies who prepared refreshments on their behalf. A big thanks also to local residents for their continued support.

Fe sylwch wrth yrru heibio’r Neuadd fod paneli solar pv wedi eu gosod ar y to.  Pwrpas y paneli yma yw cynhyrchu trydan ar gyfer defnydd y Neuadd, gydag unrhyw drydan ychwanegol yn cael eu fwydo i mewn i’r grid cenedlaethol.  ‘Roedd y Neuadd yn un o rhyw ddeuddeg o adeiladau cyhoeddus o fewn Sir Gaerfyrddin i dderbyn cyllud o dan gynllun ‘Cymunedau Di-Garbon’ Ynni Sir Gâr i osod y paneli yma, a chafodd y gwaith ei wneud gan Gwmni Thermal Earth o Gapel Hendre.  Diolchwn i bawb sydd wedi bod yng nghlwm wrth ddatblygu y prosiect yma.
Solar panels are now in place on the roof of the Hall. Their purpose is to supply electricty for the Hall and feed any surplus into the National Grid.The Hall was one of twelve public buildings in Carmarthenshire to receive funding under the 'Carbon- Free Community', Carmarthenshire Energy Scheme and the work was undertaken by Thermal Earth, Capel Hendre.Thanks to all who were involved in this project.

Hanner Marathon Caerdydd/Cardiff Half Marathon
Cyflwynwyd siec o £3,000 i Uned Anghenion Arbennig ac Awtistig Y Myrddin gan deulu a ffrindiau un o'r disgyblion, Glyn Jones. Gweler yn y llun Gwyneth Richards yn cyflwyno siec i 'r Prifathro, Mr Julian Parker.Rhedodd Gwyneth yn ras hanner marathon Caerdydd yn ddiweddar. Casglwyd noddwyr gan deulu a ffrindiau yn cynnwys rhieni disgyblion yr Uned a chynhaliwyd stondin gacennau. Derbyniwyd dros £2,200 o elw ac hefyd £750 oddi wrth Marian Jones a Banc Barclays drwy'r cynllun punt am bunt. Diolch yn fawr iawn iddynt ac i bawb am eu cyfraniad.
Myrddin Special Needs and Autistic Units received the sum of £3,000 from friends and family of one of the pupils, Glyn Jones, recently.The photograph shows Gwyneth Richards presenting a cheque to the Headmaster, Mr Julian Parker. Gwyneth ran in the Cardiff Half marathon in October and with sponsorship from family and friends, including parents of pupils from the Unit as well as proceeds from a cake stall the total raised was in excess of £2,200. Thanks to all who contributed and also to Marian Jones and Barclays Bank who contributed a further £750 under the pound for pound scheme.
 

 

 Yn y llun/Photograph

Plant/Children- Glyn & Luned Jones
Chwith i dde / left to right:- Julian Parker, Ann Jones, Jean Evans, Gwyneth Richards, Marian Jones, Eirlys Jones & Justin Jones

 

Ffair Grefftau- Pumsaint-Christmas Craft Fair
Er gwaetha’r tywydd, cynhaliwyd y Ffair ar y 26ain a’r 27ain o Dachwedd.  Siomedig fu oherwydd mai dim ond ychydig iawn o bobl a fu’n alluog i fynychu, i fwynhau’r croeso gwresog, cwpaned, mins peien a thipyn o sbri.  Yr oedd y crefftau ar werth o’r safon uchel arferol.  Llifodd y cyfraniadau ariannol a gwobrau raffl i mewn.  Diolch i bawb am eu haelioni, a thrwy hynny, bydd Ymgyrch Canser y Fron Cymru ar ei hennill o £750.  Os gwelwch yn dda, cofnodwch yn eich dyddiadur newydd ddyddiadau’r Ffair nesaf – 25ain a 26ain o Dachwedd 2011.
Despite the weather, the Fair went ahead as usual on November 26th and 27th. Although disappointing in terms of the number of people that could attend, those who were able to enjoyed a warm welcome, a chat, a cuppa and mince pie.Thanks to all those who donated prizes for the raffle and who supported the event, raising a fantastic £750 for Cancer Research Wales.
The next Christmas Fair will be on November 25th and 26th 2011.

 

 

 Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors