Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Tachwedd/November 2010


CYDYMDEIMLAD/ IN SYMPATHY
Estynnwn ein cydymdeimlad i Alan a Nerys Jones, Henllan, a’r teulu cyfan, yn dilyn marwolaeth sydyn mam Alan – Mrs Megan Jones, Troedyrhiw, Llanddewi Brefi.
We extend our heartfelt sympathy to Alan and Nerys Jones, Henllan, and the whole family, following the sudden loss of Alan's mother, Mrs Megan Jones, Troedyrhiw, Llanddewi Brefi.

CYFARCHION/ CONGRATULATIONS
Llongyfarchiadau i Hywel a Rhiannon, Llwynberllan ar enedigaeth mab bach – Gruffudd Hywel – brawd bach i Elan a Mari.  Dymuniadau gorau iddynt fel teulu.
Congratulations to Hywel and Rhiannon, Llwynberllan on the birth of their son, Gruffudd Hywel- a little brother for Elan and Mari. Best wishes to the whole family.

PRIODAS AUR/ GOLDEN WEDDING CONGRATULATIONS.
Hyfryd cael estyn ein cyfarchion i Gwynfor a Bethan Richards, Tegfryn ar ddathlu eu Priodas Aur yn ddiweddar.  Priodwyd hwy ym Methel, Cwm Pedol ar y 19eg o Dachwedd, 1960 gyda’r diweddar Barchedig Llewelyn Roberts yn gwasanaethu.  Gwnaethant eu cartref ym Mlaenmaes, Ffarmers cyn symud maes o law i Ynysau.  Maent bellach wedi ymgartrefu yn Tegfryn.  Mae David a Joan Morgan, Plasnewydd hefyd newydd ddathlu eu Priodas Aur.  Salem, Heol Galed oedd lleoliad y seremoni ar y 26ain o Dachwedd 1960, gyda’r diweddar Barchedig Rhys Harries yn gwasanaethu, ac maent wedi treulio holl flynyddoedd eu bywyd priodasol ym Mhlasnewydd.  Dymuniadau gorau i’r ddau gwpl.  
Congratulations to Gwynfor and Bethan Richards, Tegfryn following their recent Golden Wedding Anniversary. They were married in Bethel, Cwmpedol on November 19th, 1960 with the late Reverand Llewelyn Roberts officiating.They lived initially in Blaenmaes, Ffarmers before moving to Ynysau, and later to Tegfryn. David and Joan Morgan, Plasnewydd are also celebrating their Golden Wedding. They were married on November 26th 1960 with the late Reverand Rhys Harries officiating. They have lived in Plasnewydd ever since! Best wishes to both couples.

MARCHNAD FFERMWYR A CHREFFTAU/ FFARMERS' MARKET
Cynhaliwyd y Farchnad fisol yn y Neuadd ar y 6ed o Dachwedd.  Cynhelir yr un nesaf ar y 4ydd o Ragfyr rhwng 10.00 y bore ac 1.00 y prynhawn.  Cofiwch alw i mewn i weld yr amrywiaeth o gynnyrch a chrefftau sydd ar gael, a manteisio ar y cyfle i brynu anrhegion Nadolig.
The monthly market was held on 6th November, the next market will be held on 4th December between 10am and 1pm.

LLYSGENHADES IEUENCTID/ JUNIOR AMBASSADOR FOR SPORT
Llongyfarchiadau i Carwen Richards, Cwmcelynen ar gael ei dewis yn un o ddwy Lysgenhades Chwaraeon Ieuenctid Sir Geredigion.  Mae Carwen yn gyn-ddisgybl o Ysgol Ffarmers, a bellach yn astudio ar gyfer ei arholiadau Lefel A yn Ysgol Gyfun Llambed.  Mae hefyd yn chwaraewraig rygbi frwd gyda Chlybiau Rygbi Merched Quins Caerfyrddin a Sgarlets Llanelli.  Da iawn ti, a phob hwyl gyda dy ddyletswyddau fel Llysgenhades.
Congratulations to Carwen Richards, Cwmcelynen on being chosen as one of two Junior Ambassadors for Sport in Ceredigion. Carwen attended the Ffarmers Unit of Carreg Hirfaen and is currently studying for her 'A'levels in Lampeter Comprehensive school. She is a member of Carmarthen Quins and Scarlets Under 18's rugby teams. Well done Carwen!      

SIARAD CYHOEDDUS/ PUBLIC SPEAKING
Daeth Tîm Siarad Cyhoeddus Saesneg Adran Iau Clwb Dyffryn Cothi yn ail yng nghystadleuaeth y Sir yn ddiweddar, gyda’r tri aelod o’r tîm yn gyn-ddisgyblion Ysgol Ffarmers, sef Kirsty Owenss, Sulwen Richards a Jaxom Follon.  Da iawn chi.  Dewiswyd Jaxom yn aelod o dîm y Sir ar gyfer cystadleuaeth Cymru. 
Pob hwyl iddynt.
Dyffryn Cothi's Junior English Public Speaking team came second in Carmarthenshire's Public Speaking Competition recently. All three members were past pupils of Ffarmers Unit, Carreg Hirfaen, namely Kirsty Owens, Sulwen Richards and Jaxom Follon.Well done to all three. Jaxom was chosen for the team to represent Carmarthenshire in the All Wales Final later in the year.Well done Jaxom!

PRIODAS DDA/ WEDDING DAY CONGRATULATIONS
Ar ddydd Gwener y 29ain o Hydref, priodwyd Rhodri Gomer Davies, Troed y bryn a Carys Eleri Huws, merch y Dr Dafydd a Mrs Rhian Huws, Y Ffwrnes Blwm, Caerffili yng Nghapel Bethlehem, Gwaelod y Garth, gyda’r Parchedig Ddr R. Alun Evans yn gwasanaethu.  Y Gweision Priodas oedd Rhys Mathew Davies a Benjamin Gartside Mathew (brawd a chefnder y Priodfab); gydag Elen Clwyd Roberts a Gwenan Mair Thomas (chwiorydd y Briodasferch) ac Eleri Rhian Davies (chwaer y Priodfab) yn forwynion. Y Tywyswyr oedd Aled Gwilym Huws, Geraint Meilyr Huws ac Andrew Houston.  Megan Alys Thomas ac Awen Mair Thomas oedd y morwynion bach, ac Ifan Emrys Davies yn Was Bach.  Cafwyd darlleniadau gan Geraint Huws a Daniel Davies ynghyd a datganiad cerddorol gan Barti Merched Capel Bethlehem.  Yr Organyddes oedd Delyth Evans.  Cynhaliwyd y wledd briodasol yng Ngwesty’r Fro, Parc Hensol, Bro Morgannwg.  Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i’r ddau ohonynt.
 

       

On Friday October 29th Rhodri Gomer Davies, Troed y bryn and Carys Eleri Huws, daughter of Dr Dafydd and Mrs Rhian Huws, Y Ffwrnes Blwm, Caerphilly, were married in Bethlehem Chapel, Gwaelod y Garth. The officiating minister was the Rev.Dr R Alun Evans, Rhys Mathew Davies and Ben Mathew were Best Men (groom's brother and cousin) with Elen Clwyd Roberts and Gwenan Mair Thomas (bride's sisters) and Eleri Rhian Davies (groom's sister) as bridesmaids.Ushers were Aled Gwilym Huws, Geraint Meilyr Huws and Andrew Houston.  Megan Alys Thomas and Awen Mair Thomas were flower girls, accompanied by Ifan Emrys Davies as page boy. Readings were delivered by Geraint Huws and Daniel Davies as well as singing from Parti Merched Capel Bethlehem. The organist was Delyth Evans. The reception was held in The Vale Hotel, Glanmorgan. Congratulaions Rhodri and Carys, all the best for the future!  
                                                                                                                                                                                                          
YOGA
Oes gennych ddiddorddeb mewn adnewyddu eich hun yn fewnol?  Yna ‘Yoga’ amdani!  Mae dosbarthiadau Yoga yn Neuadd Bro Fana bob Nos Iau ar gyfer y profiadol a’r rhai sy’n cychwyn.  Am fanylion pellach, cysylltwch ag Andrew ar 07881455644, neu trwy e-bost ar Yoga@selfaware.com
Interested in yoga? Yoga classes have commenced in the Hall, Thursday nights from 6.30pm. Further details from Andrew on 07881455644, or by e-mail at Yoga@selfaware.com.
                                                                                                           
NEUADD BRO FANA
Cafwyd noson hyfryd yng nghwmni Ben Bouvet o’r Drovers ar nos Lun, yr 8fed o Dachwedd, wrth iddo roi arddangosiad goginio.  Cyfle i weld a blasu amrywiaeth o rysáitiau – a’r cyfan yn edrych mor rhwydd.
Ben Bouvet from the Drovers hosted a cookery demonstration in the Hall on Monday, November 8th. A great chance to acquire new recipes and a taster session too!                            
Ar Nos Sul, y 14eg o Dachwedd, cynhaliwyd Cyngerdd yn y Neuadd gan Gerddorfa Siambr Llambed dan arweiniad David John.  Cafwyd perfformiadau safonol o gerddoriaeth glasurol - Concerto Brandenburg Rhif 4 Bach; Concerto Clarinet Mozart gydag Anne Startup yn unawdydd; a Symffoni Rhif 1 Beethoven.  Da oedd gweld nifer o wynebau ifanc o’r ardal ymysg y gerddorfa yn cael y profiad o berfformio gyda cherddorion mwy profiadol.
Sunday, December 14th brought the Lampeter Chamber Orchestra to the Hall, with conductor David John. They professionaly performed a repertoire of classical music including  Bach's Brandenburg Concerto number 4; Mozart Clarinet Concerto with Anne Startup, soloist ; and Beethoven's Symphony number 1. It was great to see young local musicians present in the orchestra, alongside more senior members.
Fel arfer, bydd yr Eglwys a Chapeli’r gymdogaeth yn dod at eu gilydd gyda’r Neuadd i gynnal y Gyngerdd a Noson o Garolau flynyddol ar Nos Sul, Rhagfyr 19eg yng nghwmni Côr Meibion Cwmann a’r Cylch.  Bydd elw’r noson eleni yn mynd tuag at Ambiwlans Awyr Cymru – gwasanaeth holl bwysig i drigolion cefn gwlad.
Our annual Christmas Concert and Carol service will be held on Sunday, December 19th. Cwmann and District Male Voice Choir will be providing some items along with readings from representatives from the local churches and chapels.Proceeds will go to Air Ambulance Wales, an essential service in rural areas.                                                                         
Mae Neuadd Bro Fana wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn cymorth ariannol o dan y cynllun ‘Cymunedau Di Garbon’ i osod paneli photovoltaic ar do y Neuadd i greu trydan.  Mae’r cymorth ariannol oddiwrth Asiantaeth Ynni Sir Gâr yn £15,000, ac mae’r cytundeb wedi ei roi i Gwmni Thermal Earth o Gapel Hendre.  Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau cyn diwedd y flwyddyn.
The Hall Committee has been fortunate to secure grant aid under the auspices of 'Carbon free communities' project, this will allow the location of photovoltaic panels on the roof of the Hall in order to generate electricity.The monetary aid from Carmarthenshire Energy amounts to £15,000 and Thermal Earth from Capel Hendre have been awarded the contract.It is hoped that the work will be completed by the end of the year.
                  Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors