Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Hydref/October 2010


CYDYMDEIMLAD/ IN SYMPATHY
Blin gennym gofnodi marwolaeth Mrs Nancy Williams, Bryntirion, Carmel (gynt o’r Garth) yn dilyn cyfnod o waeledd.  Estynnwn ein cydymdeimlad i’w phriod Penry, y plant Diane a Carwyn, a’r teulu oll.  Rhoddwyd ei gweddillion i orwedd ym mynwent Bethel, Cwm Pedol ar ddydd Gwener, y 1af o Hydref.
We extend our deepest sympathy to the family of the late Mrs Nancy Williams,Bryntirion, Carmel (formerly of Garth). Mrs Williams had been ill for some time,she was laid to rest on Friday October 1st in Bethel,Cwmpedol.Our thoughts are with her husband, Penry,as well as her children Diane and Carwyn and family.

TE’R HENOED/ SENIOR CITIZENS' TEA
Cynhelir Te’r Henoed gan Wasanaeth Cymunedol yr Henoed ym mhlwyfi Cynwyl Gaeo a Llanycrwys yn Neuadd y Coroniad, Pumsaint ar brynhawn dydd Mercher, y 1af o Ragfyr am 3.30.  Am fanylion pellach, cysylltwch a Heulwen Lloyd ar 01558 650477.
The Senior Citizens' Tea for residents in Cynwyl Caeo and Llanycrwys Parishes will be held on Wednesday, December 1st at the Coronation Hall, Pumsaint at 3.30pm.Further information from Heulwen Lloyd on 01558 650477.


MARCHNAD FFERMWYR/ FFARMERS' MARKET
Cynhaliwyd y Farchnad fisol yn y Neuadd ar yr 2ail o Hydref.  Cynhelir yr un nesaf ar y 6ed o Dachwedd rhwng 10.00 y bore ac 1.00 y prynhawn.  Cofiwch alw i mewn i weld yr amrywiaeth o gynnyrch a chrefftau sydd ar gael.
The monthly market was held o October 2nd.The next market will be on November 6th, doors open 10am.Don't forget to call in!

DARTATHON AC OCSIWN/ DARTATHON AND AUCTION
Soniwyd yn rhifyn mis Medi am lwyddiant y Dartathon ac Ocsiwn a gynhaliwyd yn Y Drovers ar y 7fed o Awst i godi arian tuag at Parc Bro Fana.  Da dweud fod yr arian yn dal i ddod i mewn, a derbyniwyd siec am £500 trwy law Llinos Bowen o Fanc Lloyds TSB yn Llambed yn ddiweddar o dan gynllun cefnogi elusennau y Banc.  Diolchir i Llinos ac i’r Banc am ei cymorth. 
The proceeds of the Dartathon and Auction held on August 7th were further boosted by £500 donated by Llinos Bowen on behalf of Lloyds Bank as part of their charity supporting scheme.Thank you to Llinos and Lloyds Bank for their generous support.

CYFARCHION/ CONGRATULATIONS
Llongyfarchiadau i Seb a Rhiannon Ling, Waungilwen, Drefach Felindre ar enedigaeth eu plentyn cyntaf – mab bach – Iari John. Wyr bach i Alun a Beryl, Bryndolau, a gorwyr i Eirwen Thomas, Tynrheol.  Dymuniadau gorau iddynt fel teulu.
Congratulations to Seb and Rhiannon Ling, Waungilwen, Drefach Felindre on the birth of their son, Iari John. Iari John is a new grandchild to Alun and Beryl, Bryndolau and anew great grandchild to Eirwen Thomas, Tyrheol.Congratulations to them all as a family.

DIOLCH/THANKS
Dymuna teulu y diweddar Brenig Williams. Esgair Onnen ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a dderbyniont yn eu profedigaeth yn ddiweddar, ac am y cyfraniadau a dderbyniwyd er cof am Brenig.  Casglwyd £600 tuag at uned ymchwil clefyd yr arennau yng Nglangwili.
The family of the late Brenig Williams, Esgair Onnen wish to thank all concerned for their kind sentiments and in their recent bereavement,and for the donations received. £600 was raised in aid of the Kidney Research Unit in Glangwili.

SWPER CYNHAEAF/ HARVEST SUPPER
Cynhaliwyd Swper Cynhaeaf Plaid Cymru yn Neuadd Bro Fana ar Nos Sadwrn, yr 2ail o Hydref, gyda’r bwyd wedi ei baratoi gan Jayne a Diane o’r Caffi sydd wedi ei leoli yn y Neuadd.  Y gwr gwadd oedd Tom Marks o Gilycwm, un a chysylltiad agos a’r ardal gan i’w dad fod yn Ficer Llanycrwys ar un adeg.  Cafwyd araith ddiddorol ganddo yn sôn am Lydaw, a’r cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a Llydaw, a’r ymdrechion i gynnal y diwylliant Llydaweg.  Noson hyfryd.
The Plaid Cymru Harvest Supper was held on Saturday, October 2nd. The caterers were Jayne and Diane, proprieters of the cafe in the Hall. The guest speaker was Tom Marks, Cilycwm. He has strong links with the area, as his father was the Vicar in Llanycrwys at one time. He delivered an interesting speech about Brittany, discussing the historical links between the province and Wales and the efforts to sustain the Bretton culture. A wonderful evening.                                                                                                                                                                                            

NEUADD BRO FANA
Cynhaliwyd noson Bingo yn y Neuadd ar Nos Wener, y 15fed o Hydref gyda Jean Evans a Bevan Williams yn lliwio’r chwarae.  Cafwyd noson hwylus, a diolchwn i Jean a Bevan am eu parodrwydd i gynorthwyo, ac i bawb a ymunodd yn y chwarae.
Bingo under the watchful eyes of Jean Evans and Bevan Williams was once again a great success and we are grateful to Jean and Bevan for their time and effort once again, as well as to all those who joined in the fun.                                                                      

Ar nos Lun, yr 8fed o Dachwedd, bydd Ben Bouvet o’r Drovers’ Arms yn rhoi arddangosiad coginio yn y Neuadd, gan gychwyn am 7.30.  Cyfle i weld amrywiaeth o rysáitiau gwahanol yn cael eu paratoi – a chyfle i’w blasu!  Galwch heibio.
Bydd Cerddorfa Siambr Llambed yn perfformio yn y Neuadd ar Nos Sul, y 14eg o Dachwedd – nid y 13eg fel y cyhoeddwyd yn wreiddiol.
Fel arfer, bydd yr Eglwys a Chapeli’r gymdogaeth yn dod at eu gilydd gyda’r Neuadd i gynnal y Gyngerdd a Noson o Garolau flynyddol ar Nos Sul, Rhagfyr 19eg yng nghwmni Côr Meibion Cwmann a’r Cylch.  Bydd elw’r noson eleni yn mynd tuag at Ambiwlans Awyr Cymru – gwasanaeth holl bwysig i drigolion cefn gwlad.
Ben Bouvet from the Drovers Arms will be hosting  a cookery demonstration in the Hall, starting at 7.30pm. A chance to learn some new recipes and enjoy tasting the food!
Lampeter Chamber Orchestra have a concert in the Hall on Sunday November 14th. not the 13th as originally advertised.      
Members of the local Churches, Chapels and community at large will host the annual Christmas Carol Service on Sunday, December 19th. Join us and Cwmann and District Male Voice Choir for festive fun and light refreshments . Proceeds will go to the Wales Air Ambulace, an essential service in rural Wales.
                                                                                                                                                                                                  

 

 Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors