Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Medi/September 2010


.                             

LLONGYFARCHIADAU/CONGRATULATIONSLlongyfarchiadau i Adrian a Wendy, Penbanc ar enedigaeth eu mab – Teifi John; ac hefyd i Alan a Nerys, Henllan hefyd ar enedigaeth
 mab – Llyr Gwilym.  Estynnwn groeso cynnes i’r ddau fach, ynghyd a’n dymuniadau gorau i’r ddau deulu.
Congratulations to Adrian and Wendy, Penybanc on the birth of their son- Teifi John, and also to Alan and Nerys, Henllan on the birth of their son, Llyr Gwilym.A warm welcome to the infants, and best wishes to the families.

CYDYMDEIMLAD/SYMPATHY
Blin gennym gofnodi marwolaeth dau o drigolion yr ardal yn ddiweddar.  Yn gyntaf, yn dilyn cyfnod yn yr ysbyty, bu farw Brenig Williams, Esgeronnen – Tanyresger gynt.  Estynnwn ein cydymdeimlad i’w briod a’r teulu cyfan yn eu profedigaeth.  Rhoddwyd ei weddillion i orwedd ym mynwent Capel Ffaldybrenin.  ‘Rydym hefyd fel cymuned yn cydymdeimlo a theulu Pantygwin, yn dilyn marwolaeth Mrs Nan Thomas.  Rhoddwyd ei gweddillion hithau hefyd i orwedd ym mynwent Capel Ffaldybrenin.
With regret we acknowledge the loss of two friends from our midst. Mr Brenig Williams, Esgeronnen,formerly from Tanyresger, passed away following a period in hospital. We extend our heartfelt sympathy to his wife and family.He was buried in Ffaldybrenin Chapel.We also extend our sympathy to the Pantygwin family, following the loss of Mrs Nan Thomas. She was also laid to rest in Ffaldybrenin.

CWRDD DIOLCHGARWCH/HARVEST THANKSGIVING
Cynhaliwyd Cwrdd Diolchgarwch Bethel, Cwm Pedol ar Nos Fercher, Medi y 15fed gyda’r Parchedig Huw George, Llandisilio yn gwasanaethu.  Mae’r Parchedig Huw George wedi bod yn ymwelydd cyson a ni ym Methel ers nifer o flynyddoedd, a braf oedd cael ei groesawi yn ôl ar achlysur ein Cwrdd Diolchgarwch.  Fel arfer, llwyddodd i gyfleu ei neges mewn ffordd hwylus ac effeithiol.  Diolch iddo ef, a phawb a wnaeth fynychu’r oedfa.
The Harvest Thanksgiving Service at Bethel was held on Wednesday, 15th September with the Rev.Huw George, Llandisilio officiating.He is a frequent visitor to Bethel and all present enjoyed his company once again.                                                                                                                                                                                                    

Y GEGIN/THE KITCHEN
Da cyhoeddu fod Eurig Jones bellach wedi cwblhau y gwaith o atgyweirio ac uwchraddio y gegin yn y Neuadd, ac mae’r gegin, y caffi a’r siop bellach yn weithredol o dan reolaeth Jayne a Diane.  Mae’r siop a’r caffi ar agor yn ddyddiol rhwng 9.00 a 2.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, a gallwch brynu amrywiaeth o nwyddau o’r siop, a chael paned neu ginio yn y caffi.  Rhaid estyn ein diolch i Adran Adfywio Cymunedol Gwledig Cyngor Sir Gâr am gefnogaeth ariannol i ymgymeryd a’r gwaith.  Yn ogystal a hyn, mae’r Swyddfa Bost hefyd wedi ei lleoli yn y Neuadd o dan reolaeth yr is-bostfeistr, Peter Jukes, gyda’r Swyddfa ar agor o 9.00 i 12.00 ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener.  Cofiwch gefnogi y mentrau lleol yma.   
It is with great pleasure that we can report that the renovation of the kitchen is now complete, thanks to Eurig Jones.The kitchen, cafe and shop are once again up and running under the management of Jayne and Diane. Open from 9am to 1pm daily, Monday to Friday, why not call in the shop or drop by for a cuppa or lunch? We must acknowledge the support of the Community Regeneration Department, Carmarthenshire County Council and thank the department for the generous funding provided. Don't forget that the Post Office is also located in the Hall, under the management of Peter Jukes. This facility is open from 9am to 12 noon, on Mondays, Tuesdays,Thursdays and Fridays. Please support your local businesses if you can!

SIOE CAIO A LLANYCRWYS/CAIO AND LLANYCRWYS SHOW
Cynhaliwyd y Sioe flynyddol eleni ar y 4ydd  o Fedi ar Barc Bro Fana ac yn y Neuadd, a da nodi fod y diwrnod wedi bod yn llwyddiant mawr gyda chystadleuaeth dda, cefnogaeth frwd, a’r tywydd yn garedig.  Llywydd y Sioe eleni oedd John Rhys Evans, Glastir, a chafwyd ganddo araith bwrpasol ar gyfer yr achlysur.Cynhaliwyd y farchnad fisol ar yr un pryd. Ewch i'r galeri luniau ar y wefan yma os am weld fwy!
The annual Show was held on September 4th at Parc Bro Fana and in Bro Fana Hall. A great day was had by all, with stalls from the monthly Ffarmers Market as well.As usual, competition was keen with an increase in entries in the horses, dogs and sheep sections. President for the day was John Rhys Evans, Glastir whose address was enjoyable. Visit the photo gallery for lots of snaps from the day.              

 
NEUADD BRO FANA HALL
Mae Pwyllgor y Neuadd bellach yn paratoi ar gyfer gaeaf arall o weithgareddau.  Yn wir, cychwynnodd y cyfan ar nos wener, y 10fed o Fedi gyda Gyrfa Chwist.  Noson hwylus gydag Irwel Jones, Buarth yr oen yn lliwio’r chwarae.Da oed gweld aelodau o'r Clwb Whist yn ymuno a hyd yn oed ennill nifer o'r gwobrau! Bydd Cyfarfod Cyffredinol Cyhoeddus Blynyddol y Neuadd yn cael ei gynnal ar Nos Fawrth, y 12fed o Hydref am 8.30 yn y Neuadd.  Estynnir croeso i drigolion yr ardal i fynychu’r cyfarfod.  Ar y 15fed o Hydref, cynhelir Noson Bingo gyda Jean Evans a Bevan Williams yn galw.  Yn sicr, bydd hon yn noson o hwyl a sbri i bawb.  Ar ddechrau mis Tachwedd, bydd Ben Bouvet o’r Drovers yn ymuno a ni i roi gwers goginio.  Nid yw’r dyddiad wedi ei gadarnhau eto, ond edrychwch allan am y manylion.  Bydd Cerddorfa Siambr Llambed yn cynnal cyngerdd yn y Neuadd ar Nos Sul, y 14eg o Dachwedd.  Cyfle i wrando ar gerddoriaeth glasurol gydag offerynwyr o bob oedran yn cymeryd rhan.  Yn ôl yr arfer, cynhelir ein Cyngerdd a Noson o Garolau ar y nos Sul cyn y Nadolig, sef y 19eg o Ragfyr.  Bydd elw’r noson eleni yn mynd tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.  Am ragor o fanylion am weithgareddau’r Neuadd, cysylltwch a’r Ysgrifennydd ar 01558 650507.
We are busy preparing the calendar of events for the forthcoming events. A whist drive was held on Friday, 10th September with Irwel Jones, Buarth Yr Oen as MC. Everyone enjoyed the evening and it was a pleasure to see members from the Whist Club joining in and indeed winning many of the prizes! The Annual General Public Meeting of the Hall will be held on Tuesday, October 12th at 8.30pm. A warm welcome is extended to all members of the local community. A Bingo evening will be held on Friday 15th October, under the guidance of Jean Evans and Bevan Williams. An evening not to be missed, guaranteed to be fun! In early November, Ben Bouvet from the Drovers will give a Cookery Demonstration in the Hall, date to be confirmed. We also plan to hold another whist drive in the near future. Lampeter Chamber Orchestra will be performing in the Hall on Sunday,November 14th - an opportunity to enjoy classical music, with talented musicians of all ages. As is customary, the annual Christmas Concert will be held on the Sunday before Christmas,this year on 19th December. Proceeds will be donated to Wales Air Ambulance. Further information from the Secretary, Elfyn Davies on 01558 650276.                                                                                                                        Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors