Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Awst/August 2010


YMCHWIL CANCR UK CYMRU/CANCER RESEARCH UK WALES
Diolch i bawb a gyfrannodd tuag at Ymchwil Cancr UK / Cymru, ac i'r canlynol am gasglu - Mair Williams, Rhydlydan; Jean Evans, Penarth;  Marina Thomas, Caerdderwen;  Alun Williams, Maesteg; Eirwyn a Heulwen Jones, Aberbranddu;  Eleri Davies, Cothi Vale;  Ethel Lewis, Derwen Fach;  Ethel Davies, Llyshelen;  a Tegwyn a Heulwen Lloyd, Penbont.  Casglwyd y swm anrhydeddus o £558-84.
Thanks to all who contributed to this worthy charity, and to the following people who kindly collected on the charity's behalf- Mair Williams, Rhydlydan; Jean Evans, Penarth;  Marina Thomas, Caerdderwen;  Alun Williams, Maesteg; Eirwyn and Heulwen Jones, Aberbranddu;  Eleri Davies, Cothi Vale;  Ethel Lewis, Derwen Fach;  Ethel Davies, Llyshelen;  and Tegwyn and Heulwen Lloyd, Penbont.  Total contributions were £558-84.

LLONGYFARCHIADAU/CONGRATULATIONS
Llongyfarchiadau i Carys Thomas, Penywaun a fu ar daith gyda Chôr y Tair Sir i Ffrainc yn ddiweddar Cafodd y fraint o ganu yn Eglwysi Cadeiriol Meaux a Chartres, ac hefyd yn y La Madeleine yng nghanol Paris.  Profiad gwych.  Mae’n dda cael estyn ein llongyfarchiadau i Gwennan Evans, Glasdir unwaith eto wedi iddi ennill Ysgoloriaeth Emyr Feddyg o £1,000 fydd yn ei galluogi i dderbyn hyfforddiant arbennigol gan fardd profiadol.  Yn ogystal a hyn, gwelwyd Gwennan yn nhîm ‘Y Disgyblion Ysbas’ yn Ymryson y Beirdd o’r Eisteddfod Genedlaethol, ac yn aelod o ‘Gôr Merched y Ddinas’.  Da iawn ti.
Congratulations to Carys Thomas, Penywaun who recently went on tour with the Three Counties Choir to France.The choir performed in Cathedrals in Meaux and Chartres, as well as in La Madeleine in central Paris.Congratulations also to Gwennan Evans, Glasdir on her recent scholarship of £1,000 which will contribute towards tuition from an experienced bard.She was also recently a member of 'Ymryson Y Beirdd' in the National Eisteddfod and sang in 'Côr Merched Y Ddinas'.

Gweler yn y llun Jaxom Follon,Cefn-llwyn-hir a Carwen Richards,Cwmcelynen, y ddau wedi derbyn gwobr i Blant Iau Talentog oddi wrth Cyngor Chwaraeon Ceredigion. Rhoddwyd y wobr iddynt i gyfrannu at eu costiau ym myd chwaraeon. Mae Jaxom yn ffensio a Carwen yn chwarae rygbi. Llongyfarchiadau i'r ddau ohonynt, sy'n ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Llambed ond cyn hynny o Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Uned Ffarmers.
Yn ogystal, fe dderbyniodd Carwen wobr tîm merched dan 18 Quins Caerfyrddin, am y chwaraewraig sydd wedi datblygu fwyaf yn nhymor 2009-2010. Mae Carwen hefyd yn aelod o dîm rhanbarth y Scarlets, merched dan 18. Da iawn ti, Carwen! 

The photo above shows Jaxom Follon,Cefn-llwyn-hir and Carwen Richards,Cwmcelynen, both of whom recently received an award for Talented  Juniors from Ceredigion County Council. The award was a contribution towards costs of persuing their respective sports- Jaxom in fencing and Carwen in rugby.Congratulations to them both, currently pupils at Lampeter Comprehensive School but previously Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen,  Ffarmers' Unit. Carwen also received the award for most improved player in Carmarthen Quins' under 18's girls team, season 2009-2010. She is also a member of the Scarlets. Well done, Carwen.

 

PENBLWYDD HAPUS/BIRTHDAY GREETINGS
Dymuna Mrs Menna Williams, Rhosybedw ddiolch i bawb am yr holl roddion, cardiau a chyfarchion a dderbyniodd ar achlysur ei phenblwydd yn 80.  Penblwydd Hapus i chi.
Mrs Menna Williams, Rhosybedw,would like to thank everyone who sent her greetings, cards and presents when she celebrated her 80th birthday.Best Wishes for a Happy Birthday Menna!

DARTATHON AC OCSIWN/DARTATHON AND AUCTION
Soniwyd yn y rhifyn diwethaf o’r Papur Bro am a Dartathon ac Ocsiwn a oedd yn cael eu trefnu yn Ffarmers ar gyfer y 7fed o Awst.  Wel do – bu’r digwyddiad yn llwyddiant enfawr.  Cychwynnwyd ar y gweithgaredd am 10.00 y bore, gyda chefnogwyr o bell ac agos yn galw heibio i’r Drovers i daflu dartiau, ac fe aeth y dartathon ymlaen tan 8.00 yr hwyr.Enillydd y nifer fwyaf o bwyntiau mwen munud oedd Eirwyn Richards, Cwmcelynen ac enillydd y dynion am y sgôr uchaf gyda chwech o ddartiau oedd Aled Green, Wernewydd. Enillydd y merched oedd Beryl Thomas, Bryndolau.  Elfyn Davies wnaeth ddyfalu agosaf i’r sgôr terfynol ar ddiwedd y dydd o 171,438.  Yn dilyn y dartathon, cynhaliwyd ocsiwn fawr gyda Dylan Davies o gwmni Morgan a Davies yn arwerthu.  ‘Roedd amrywiaeth helaeth o eitemau ac addewidion ar werth, a’r dyrfa yn barod gyda’u cynnigion.  Cynhaliwyd raffl fawr a stondin boteli hefyd, a llwyddwyd i godi £3,500 tuag at Barc Bro Fana.  Dymuna Cyngor y Neuadd ddiolch i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant y diwrnod – y trefnwyr, chwaraewyr, pawb a wnaeth gyfrannu nwyddau i’r arwerthiant ynghyd a’r prynwyr, yr arwerthwr medrus, y rhai hynny a roddodd wobrau ar gyfer y raffl a’r stondin boteli, y gwerthwyr tocynnau, y rhai hynny a ddychwelodd eu gwobrau, a’r caredigion na fedrai fod yn bresennol, ond a anfonodd arian tuag at y digwyddiad.  Diolch o galon am y gefnogaeth anhygoel.
The Dartathon and Auction on 7th of August was a resounding success.The event commenced at 10am in the Drovers, friends from near and far called by to throw darts, the final dart being thrown at 8pm.The winner of the six dart speed test was Eirwyn Richards, Cwmcelynen while Aled Green, Wernewydd won the highest score with six darts in the gent's competition. Beryl Thomas, Bryndolau won the ladies competition.The final overall score was 171,438- the winner of the nearest estimate was Elfyn Davies, Troedybryn. Following the Dartathon, Dylan Davies from Morgan and Davies Auctioneers conducted the auction, where various items and promises were sold. A raffle and bottle stall also contributed to the overall profit of £3,500 in aid of Parc Bro Fana.The Hall Committee wish to thank all those who contributed in any way- the organisers,the players,the buyers,the auctioneer, those who donated prizes and items for auction, the raffle ticket sellers, the winners who donated their winnings and people from afar who donated despite being unable to be present.Thank you so much for your kind support, the response was overwhelming.

MARCHNAD/MARKET
Cynhaliwyd y farchnad ar ddydd Sdwrn cynta'r mis, fel arfer, yr un diwrnod â'r Dartathon. Diolch i'r stondinwyr a phrynwyr am ein cefnogi unwaith eto.
The Market was held on the same day as the Dartathon, as is customary on the first Saturday of the month. Thank you to stall holders and patrons alike, for their continued support.

CARNIFAL A MABOLGAMPAU BRO FANA/CARNIVAL AND SPORTS
Cynhaliwyd y Carnifal a Mabolgampau blynyddol eleni ar y 14eg o Awst, a braf oedd cael croesawi Alun ac Aileen Davies, Pencader fel Llywyddion y dydd.  Daliodd y tywydd drwy gydol y prynhawn, a chafwyd cystadlu brwd yn y carnifal a’r mabolgampau, gyda phel-droed yn dilyn, a helfa drysor ar ddiwedd y dydd. Bydd lluniau i ddilyn.
The annual Carnival and Sports were held on 14th August and it was a pleasure to welcome Aileen and Alun Davies as the Presidents for the day.The weather was kind and a great time was had by all, photos to follow in the gallery

SALEM CAIO
Ar Nos Wener, y 23ain o Orffennaf, cafodd naw o ieuenctid Salem, Caio eu bedyddio gan y Parchedig Goronwy Wynne a'u derbyn yn aelodau o'r eglwys, sef Carys Thomas, Meirion Evans, Rhian Evans, Eirwyn Richards, Meirion George, Sulwen Richards, Meryl Davies, Rhian Davies a Carwen Richards.
Gweler y llun, o’r chwith/Photo left to right; Carys Thomas, Meirion Evans, Rhian Evans, Eirwyn Richards, Parch Goronwy Wynne, Meirion George, Sulwen Richards, Meryl Davies, Rhian Davies a Carwen Richards.


On Friday,23rd July 2010 nine young people were baptised by Rev.Goronwy Wynne in Salem Chapel.Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors