Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Mehefin/June2010


EISTEDDFOD YR URDD,LLANERCH AERON
Llongyfarchiadau i Gwennan Evans, Glasdir ar ei llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanerch Aeron yn ddiweddar.  Daeth Gwennan yn ail yng nghystadleuaeth y goron gyda thair stori fer.  Mae Gwennan ar hyn o bryd yn astudio am uwch radd yn y Gymraeg yn y Brifysgol yng Nghaerdydd, ac fe glywir ei llais o bryd i’w gilydd ar Radio Cymru yn cyflwyno rhagolygon y tywydd.Llongyfarchiadau hefyd i Sulwen Richards, Cwmcelynen ac Elan a Mari Lewis, Llwynberllan ar gael llwyfan fel aelodau o  bartion canu a dawnsio ei hysgolion. 
Congratulations to Gwennan Evans, Glasdir on her recent success in the Urdd National Eisteddfod, coming second in the Crown competition with a series of three short stories. Gwennan is currently studying an MA in Welsh in Cardiff University. She can be heard on Radio Cymru from time to time, presenting the weather forecast. Congratulations also to Sulwen Richards, Cwmcelynen and Elan and Mari Lewis, Llwynberllan who were members of singing and dancing groups in their respective schools, achieving a place on the stage in the National Eisteddfod.

PENBLWYDD HAPUS/ BIRTHDAY WISHES
Llongyfarchiadau i Ethel Davies, Llys Helen ar ddathlu penblwydd go arbennig yn ddiweddar.  Fe wnaeth Ethel yn glir wrth gyrraedd y garreg filltir yma nad oedd am unrhyw anrhegion, ond ‘roedd wedi trefnu raffl ar noson ei pharti penblwydd yn Y Drovers, a chasglwyd £300 tuag at Ambiwlans Awyr Cymru, elusen deilwng iawn.  Yn y llun, gweler Ethel yn cyflwyno’r arian i gynrychiolydd o’r elusen.  Estynnwn ein cyfarchion i eraill yn yr ardal sydd wedi dathlu penblwydd arbennig yn ddiweddar, sef Iris Evans, Maesuchaf; Irwel Jones, Buarth yr oen; a Liz Thomas, Penywaun.  Penblwydd hapus i’r pedwar ohonoch.


Congratulations to Ethel Davies, Llys Helen who recently celebrated a special birthday.Ethel made it clear that she didn't wish to receive presents, but she organised a raffle on the night of her party in the Drovers Arms, where £300 was raised in aid of Air Ambulance Wales.In the photo above, Ethel is seen presenting the money to a representative of the charity. Birthday greetings also to Iris Evans, Maesuchaf; Irwel Jones, Buarth yr oen; and Liz Thomas, Penywaun , all of whom have celebrated birthday milestones recently.Best wishes to them all.

DYWEDDIAD/ ENGAGEMENT
Llongyfarchiadau gwresog i Rhodri Gomer Davies, Troed y bryn a Carys Huws ar eu dyweddïad.  Mae Rhodri yn chwarae rygbi i dîm Dreigiau Casnewydd Gwent, ac mae Carys yn athrawes yn Ysgol Y Wern, Caerdydd, ac yn ferch i’r Dr Dafydd a Mrs Rhian Huws, Y Ffwrnais Blwm, Caerffili.  Dymuniadau gorau iddynt i’r dyfodol.
Congratulations to Rhodri Gomer Davies, Troed y bryn and Carys Huws on their recent engagement.Rhodri plays rugby for Newport Gwent Dragons and Carys teaches in Ysgol Y Wern, Cardiff. She is the daughter of Dr Dafydd and Mrs Rhian Huws, Y Ffwrnais Blwm, Caerphilly. Best wishes to them both.


MARCHNAD/ MARKET
Bu’r Farchnad Ffermwyr a gynhaliwyd yn Neuadd Bro Fana ar y 5ed o Fehefin yn llwyddiant mawr gyda nifer o stondinau amrywiol, a chefnogaeth dda gan drigolion y gymdogaeth.  Cynhelir y farchnad nesaf ar y 3ydd o Orffennaf rhwng 10.00 y bore ac 1.00 y prynhawn, ac ar y Sadwrn cyntaf o’r mis o hynny ‘mlaen.  Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn dod a stondin, cysylltwch gyda Gwyneth Richards ar 01558 650276.
The first Market in Ffarmers' Bro Fana Hall held on Saturday, June 5th was a great success.A variety of stalls were present, including garden produce, home baked bread, plants,books and crafts.It was well attended by the local community. The next Market will be on July 3rd between 10am and 1pm. All welcome, admission is free!For further information or to book a stall, contact Gwyneth Richards ar 01558 650276.The Market will be held on the first Saturday of the month thereafter. 

DARTATHON AC OCSIWN/ DARTATHON AND AUCTION
Mae aelodau o gyngor y Neuadd wrthi ar hyn o bryd yn trefnu Dartathon ac Ocsiwn a gynhelir yn Y Drovers Arms ar ddydd Sadwrn, y 7fed o Awst.  Y bwriad yw bwrw ati i chwarae dartiau drwy’r dydd, a chwblhau y noson gydag ocsiwn.  Yn barod, mae yna amrywiaeth eang a diddorol o eitemau wedi eu addo ar gyfer yr ocsiwn.  Gwnewch nodyn yn y dyddiadur.
Hall Committee members are busy organising a Dartathon and Auction to be held in the Drovers Arms on Saturday, August 7th. We have already received pledges for a variety of items to be auctioned,so put the date in your diary!

CARNIFAL A MABOLGAMPAU BRO FANA/CARNIVAL AND SPORTS
Cynhelir y Carnifal a Mabolgampau blynyddol eleni ar y 14eg o Awst.  Am fanylion llawn, cysylltwch ag Ethel Davies ar 01558 650412.  Llywyddion y dydd eleni fydd Alun ac Aileen Davies, Pencader.  Mae Aileen yn adnabyddus yn lleol fel 'Aileen Ynysau', a braf cael cyfle i groesawi Aileen a'i phriod i'r digwyddiad blynyddol yma gan fod ganddi gysylltiadau teuluol cryf a'r ardal.
The annual Carnival and Sports will be held on August 14th. For further details, contact Ethel Davies on 01558 650412.The Presidents for the day will be Alun and Aileen Davies, Pencader. Aileen is known locally as 'Aileen Ynysau', she has strong family connections in the area and is always supportive of local events.Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors