Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Mai/May 2010


CYDYMDEIMLAD/SYMPATHY
Blin gennym gofnodi marwolaeth Arwyn Evans, Llandeilo yn ddiweddar.  ‘Roedd yn adnabyddus i ni yn ardal Ffarmers fel ‘Arwyn Maesuchaf’, ac estynnwn ein cydymdeimlad i’w briod Shân, a’r plant Mathew a Sara, ynghyd a’r teulu yma yn Ffarmers a thu hwnt.  Un arall o blant yr ardal i wynebu galar yn ddiweddar yw Nel Williams, Llambed a gollodd ei phriod Tegwyn.  Estynnwn i Nel,ei merched Mair a Myfanwy a’u teuluoedd, ein cydymdeimlad yn eu colled.

With regret we sadly note the death of Arwyn Evans, Llandeilo, known locally as "Arwyn Maesuchaf". We extend our heartfelt sympathy to his wife, Shan and children Mathew and Sara, as well as his family in the Ffarmers locality and further afield. We also extend our sympathy to Nel Williams, formerly of Pentwyn, following the death of her husband, Tegwyn.We send our condolences to Nel and her daughters Mair and Myfanwy and their families.

MARCHNAD/MARKET
Cynhelir Marchnad  yn Neuadd Bro Fana ar ddydd Sadwrn, y 5ed o Fehefin rhwng 10.00  y bore, ac 1.00 y prynhawn.  Bydd yna stondinau cynnyrch lleol – o’r gegin a’r ardd – yn ogystal a chrefftau amrywiol.  Mae croeso cynnes i chi alw heibio, a ‘does dim tâl mynediad.  Os oes gan unrhyw un ddiddordeb yn dod a stondin, cysylltwch gyda Gwyneth Richards ar 01558 650276.  Bydd y farchnad yn cael ei chynnal yn fisol ar y dydd Sadwrn cyntaf o’r mis.

The first Market in Ffarmers' Bro Fana Hall will be held on Saturday, June 5th from 10am to 1pm. A variety of stalls are expected, including garden produce, home baked bread, plants, books and crafts. All welcome, admission is free! For further information or to book a stall, contact Gwyneth Richards on 01558 650276.The Market will be held on the first Saturday of the month henceforth. 

YSBYTY/HOSPITAL
Mae Ray Davies, Peronne, wedi derbyn triniaeth law-feddygol fel maesglaf yn ddiweddar.  Da ei gweld o gwmpas y lle mewn dim o amser.  Daliwch i wella.

Best wishes to Ray Davies, Peronne following her recent day-surgery.Get well soon, Ray!

NEUADD BRO FANA
Cynhaliwyd noson hyfryd yn nghwmni Idris Reynolds ar ddiwedd mis Ebrill yn cyflwyno rhan o’r hyn a adroddodd yng Ngwasanaeth Coffa’r Archdderwydd, y Prifardd, y Storïwr, y darlledwr a’r ffermwr Dic Jones.  ‘Roedd tyrfa luosog wedi troi i mewn, ac yn amlwg wedi mwynhau’r hanes a’r straeon.  Diolch i Idris Reynolds ac hefyd i ‘academi’ am noddi’r noson.

Idris Reynolds paid a fitting tribute to Dic Jones,the Archdruid, Chief bard, story teller and farmer in an evening sponsored by 'academi' and well attended by the local community recently. 

CYMANFA BEDYDDWYR CYLCH CAIO A LLAMBED/CAIO AND LAMPETER DISTRICT BAPTISTS' GYMANFA
Cynhaliwyd y Gymanfa Flynyddol yng nghapel Salem ar ddydd Sul yr 16ain o Fai, gydag oedfa’r plant am 2.30, ac oedfa’r oedolion am 6.00.  Croesawyd Elonwy Davies, Llanybydder yn ôl i’n harwain eleni eto, a chafwyd oedfa hyfryd yn y prynhawn, gyda’r plant ar ei gorau wedi paratoi yn drylwyr dan gyfarwyddyd medrus Janet Evans.  Llywydd y prynhawn oedd Gwen Davies, Silian, a chymerwyd at y rhannau arweiniol gan Rhian Evans a Sulwen Richards o Salem.  Cafwyd eitem gan blant Ysgol Sul Noddfa.  Yn yr hwyr, llywyddwyd gan Ann Jones, Salem, a chymerwyd at y rhannau arweiniol gan Heulwen Lloyd, hefyd o Salem.  Er nad oedd yno dyrfa fawr, cafwyd canu da yn oedfa’r hwyr.  Yr organyddion oedd Avril Evans, Salem a Elfyn Davies, Bethel, Cwm Pedol.  Cynhelir Pwyllgor y Gymanfa yn Noddfa ar nos Lun, yr 28ain o Fehefin.

The Annual Gymanfa was held in Salem on Sunday, May 16th. Elonwy Davies, Llanybydder returned for a second year as conductress, President of the children's afternoon service was Gwen Davies, Silian. Rhian Evans and Sulwen Richards undertook the prayer and readings, as usual the children had been well prepared by Janet Evans and Noddfa Sunday School children provided an additional item. President of the evening service was Ann Jones, Salem and Heulwen Lloyd, Salem delivered the reading and prayer. Avril Evans, Salem and Elfyn Davies, Bethel Cwm Pedol were the organists in both the afternoon and evening services.The Gymanfa Committee will meet on June 28th in Noddfa Chapel.

HER BEICIO CYMRU/CYCLE CHALLENGE WALES
Mae Rhodri Davies, Troed y bryn ynghyd a Colin Charvis ac Aled Brew o Glwb Rygbi Dreigiau Casnewydd Gwent, ynghyd a nifer o gyfeillion yn mentro ar daith noddedig o 500 milltir o gwmpas Cymru mewn cyfnod o 8 diwrnod yn cychwyn ar y 5ed o Fehefin.  Maent yn dechrau yng Ngwesty Bro Morgannwg ar y 5ed gan deithio ar hyd y ffin gyda Lloegr, ar draws gogledd Cymru, dilyn yr arfordir o’r gogledd i’r de, gan gyrraedd yn ôl yng Nghwesty Bro Morgannwg ar y 12fed o Fehefin.  Mae’r arian o godir yn cael eu rannu rhwng pedair elusen – Ysgol ‘Spring Valley’ yn Nairobi, Ambiwlans Awyr Cymru, Canolfan Gofal Cancr Felindre a Ty Gobaith.  Mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu ar hyd y daith, a gellir cael manylion llawn wrth ymweld a’r wefan – www.cyclechallengewales.co.uk  Mae cyfle i ymuno a’r beicwyr ar rannau o’r daith.    On Saturday, June 5th Rhodri Davies, Troed y bryn, along with fellow Newport Gwent Dragons and friends will undertake an eight day sponsored cycle, travelling 500 miles around Wales. Commencing in the Vale of Glamorgan Hotel, they will cycle to Brecon and along the Anglo/Welsh border then westwards along the coast back to South Wales. Funds raised will be donated to four charities, namely Spring Valley School in Nairobi, Air Ambulance Wales, Felindre Cancer Care Centre and Tŷ Gobaith. Numerous activities have been arranged en route, for further details go to www.cyclechallengewales.co.uk

RYGBI/RUGBY
Mae rhai o fechgyn y pentre wedi profi cryn lwyddiant yn ddiweddar yn chwarae gyda thimoedd rygbi y plant yn Llambed.  Yn y llun, gwelir Rhodri Morgan 2 Bryntwrch, Rhys a Bryn Jones Swn y Nant, gyda'r medalau rygbi maent wedi ennill yng nghystadlaethau yn Llambed, Llanelli ac Aberystwyth yn ddiweddar.  Mae'r 3 yn chwarae i dim rygbi Llambed dan 7, 8 a 10 oed.  Diolch i'r busnesau lleol sydd wedi noddi tim rygbi Llambed dan 7 a 8 oed.  Mae Barrie Jones a Kevin Morgan yn weithgar iawn gyda’r plant yn Llambed, ac mae’n braf fod y plant yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau.

Rhodri, Rhys & Bryn          
Three young boys from Ffarmers have enjoyed success on the rugby field, representing their respective Lampeter teams. Pictured above are Rhodri Morgan, 2 Bryntwrch and Rhys and Bryn Jones, Swn y Nant with the medals they have won recently whilst competing in tournaments in Lampeter, Llanelli and Aberystwyth. Thanks to the local businesses who sponsor the young rugby squads and also to Barrie Jones and Kevin Morgan as well as other parents and friends who give these children a chance to develop their skills.

BARNU STOC/STOCK JUDGING
Llongyfarchiadau i Eirwyn Richards, Cwmcelynen ar ei fuddugoliaeth yng nghystadleuaeth barnu stoc CFfI Sir Gâr, adran iau.Wrth gynrychioli'r Sir yn niwrnod maes CFfI Cymru yn Llanymddyfri, daeth Eirwyn i'r brîg a chipio gwobr Barnwr Stoc y Flwyddyn dros Gymru, oedran iau.


Congratulations to Eirwyn Richards, Cwmcelynen,on winning the Junior Stockman Award in the YFC Field Day. Subsequently, he went on to win the Welsh Junior Stockman of the Year in the Field Day in Llandovery. Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors