Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Mawrth ac Ebrill / March & April 2010


CYDYMDEIMLAD/ SYMPATHY
Soniwyd yn y rhifyn diwethaf fod Tom a Bet Steele wedi symud yn ôl i fyw yn Nhrefechan.  Blin gennym bellach gofnodi fod Bet wedi darfod, ac estynnwn ein cydymdeimlad i Tom yn ei golled a’i hiraeth.  Rhoddwyd ei gweddillion i orwedd ym mynwent Eglwys Llanycrwys ar ddydd Mercher, y 14eg o Ebrill.

Sadly, Bet Steele passed away very soon after she and Tom moved to Trefechan. She was laid to rest in Llanycrwys Church on on April 14th 2010. We extend our sympathy to Tom in his sad loss.


EISTEDDFOD YR URDD 2010
Llongyfarchiadau i Anna Davies, Ailfana ac Elan a Mari Lewis, Llwynberllan ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Adran yr Urdd ym Mhontrhydfendigaid yn ddiweddar.  Mae Anna yn aelod o Barti Unsain Ysgol Carreg Hirfaen, ac Elan a Mari yn aelodau o’r Parti Deulais a’r Grwp Dawnsio Cyfrwng Cymysg o Ysgol Ffynnpnbedr.Llongyfarchiadau hefyd i Sulwen Richards, Cwmcelynen wedi llwyddiant Adran Llambed yn y Parti Cerdd Dant a Pharti Deulais yn yr Eisteddfod Rhanbarthol. Pob lwc i’r bedairair ohonynt yn Llanerch Aeron ar ddiwedd y mis.

Congratulations to Anna Davies, Ailfana, Elan a Mari Lewis, Llwynberllan and Sulwen Richards, Cwmcelynen who are members of singing and dancing groups that won at the Regional Urdd Eisteddfod in Bontrhydfendigaid. Best wishes to all four girls in Llanerch Aeron in May!

PRIODAS ARIAN/ SILVER WEDDING ANNIVERSARY
Estynnwn ein cyfarchion i Ceredig a Marianne Williams, Tanresgair ar ddathlu eu Priodas Arian yn ddiweddar, a dymunwn iddynt bob hapusrwydd am flynyddoedd i ddod.  Priodwyd hwy yng Nghapel Ffaldybrenin ar yr 16eg o Fawrth, 1985. 

Congratulations to Ceredig and Marianne Williams, Tanresgair on thair Silver Wedding Anniversary. They were married in Ffaldybrenin Chapel on March 16th 1985.Best wishes for the next 25 years!

LLONGYFARCHIADAU/ CONGRATULATIONS
Llongyfarchiadau i Eleri Davies, Troed y bryn ar gael swydd newydd gyda’r Comisiwn Cynllunio Seilwaith ym Mryste yn cychwyn ym mis Gorffennaf. 

Congratulations to Eleri Davies, Troed y bryn on her new job with the Strategic Planning Authority in Bristol, commencing in July.

PERERINDOD Y PASG/EASTER PILGRIMAGE
Fel arfer ar ddydd Gwener y Groglith, ymunodd aelodau o Eglwys Llanycrwys ynghyd a chyfeillion o Eglwysi Pencarreg a Chwmann i gario’r Groes o Ffarmers i’r Eglwys lle y cawsont wasanaeth a lluniaeth ysgafn.  Mae’n dda gweld y plant wedi ymuno yn yr orymdaith.

 
Members of Llanycrwys Church were joined by those from Pencarreg and Cwmann Churches on Good Friday again this year. They carried the Cross from Ffarmers to the Church in Llanycrwys and held their annual service followed by light refreshments.

YSBYTY/ HOSPITAL
Mae Eirwen Lewis, Ty’nddol wedi treulio cyfnod yn Ysbyty Glangwili yn ddiweddar, ond bellach wedi symud i Ysbyty Llanymddyfri.  Estynnwn ein dymuniadau gorau iddi am adferiad buan.  Yn yr un modd, Eleri Davies, Troed y bryn sydd wedi derbyn triniaeth law-feddygol yn Ysbyty Spire yng Nghaerdydd.  Pob hwyl i’r ddwy ohonynt.

Following her recent admission to Glangwlili Hospital, Eirwen Lewis, Ty’nddol has now moved to Llandovery Hospital.Eleri Davies, Troedybryn underwent knee surgery recently in Spire Hospital Cardiff. Best wishes for a full and speedy recovery to Eirwen and Eleri.

NEUADD BRO FANA
Mae’r gwaith o adnewyddu yr hen Gegin a’r Stordy yn y Neuadd bellach wedi cychwyn, gydag Eurig Jones, Erwau yn ymgymeryd a’r gwaith.  ‘Roedd y rhan yma o’r Neuadd yn arfer cael ei defnyddio ar gyfer paratoi bwyd i blant yr ysgol, ond bellach, mae’r ystafelloedd yn cael eu defnyddio fel siop a chaffi, gyda Jayne a Diane yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr i drigolion y gymdogaeth.

Renovation work in the old "school" kitchen and storeroom has commenced, the work being undertaken by Eurig Jones, Erwau.The cafe and shop, run by Jayne and Diane, continue to be open, located in the adjacent room in the Hall, thus maintaining this valuable facility to the community.

 

 

 

 


 Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors