Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Ionawr & Chwefror /January & February 2010


Newid Aelwyd/ New Home
Estynnwn ein dymuniadau gorau i Alvin a Charlotte Morgan ar symud i’w cartref newydd – Bryncelyn, Ffarmers, a chroeso cynnes yn ôl i Ffarmers i Tom a Bet Steele i fyw yn Nhrefechan.  ‘Roedd Tom a Bet yn adnabyddus yn y pentref yn y 70’au a’r 80’au fel perchnogion Y Drovers’ Arms.  Ers ymddeol o’r ‘Drovers’ roeddent wedi byw yn Brynmelyn, Cwmann. 

Best wishes to Alvin and Charlotte Morgan following their recent move to Bryncelyn, Ffarmers. Welcome back to Tom and Bet Steele to Trefechan- Tom and Bet were the proprieters of the Drovers in the 70's and 80's, since their retirement they lived at Brynmelyn , Cwmann but they have now moved back to the village.

Diolch/ Thanks
Dymuna Daniel a Helen Davies, Caerdydd, ddiolch am yr holl anrhegion a chyfarchion a dderbyniasant ar achlysur eu priodas Noswyl Calan.

Daniel and Helen Davies, Cardiff, wish to thank everyone for their kind wishes and gifts following their recent marriage on New Year's Eve.

Cyfarchion/ Congratulations
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Rhys a Siân yng Ngharno ar enedigaeth mab – Ifan Emrys – ŵyr i Elfyn a Rowena, Troed y bryn.

Congratulations and best wishes to Rhys and Siân, Carno on the birth of their son, Ifan Emrys- grandson to Elfyn and Rowena, Troed y bryn.

Gyrfa Chwist i’r Plant a ddysgwyr/ Whist for Beginners!
Yn ystod y misoedd diwethaf, mae rhai o gyfeillion yr ardal wedi trefnu Gyrfa Chwist i’r plant yn y Neuadd, gan roi cyfle iddynt ddysgu sut i chwarae, heb orfod ymdopi a’r pwysau o chwarae gydag oedolion.  Cynhaliwyd y noson gyntaf ar y 18fed o Chwefror, a chystal oedd y gefnogaeth a’r brwdfrydedd, trefnwyd noson arall ar y 18fed o Fawrth.  Diolch i’r rhai hynny a wnaeth y trefniadau, ac i’r oedolion a ddaeth i roi cymorth. 

The first beginners' whist evening was held on 18th February, organised by members of the Hall Committee and friends. It was well attended and those present agreed to try and continue with the sessions on a monthly basis. The second evening on 18th March was equally successful and a further evening is planned for 8th April 2010. All welcome to come and learn to play whist in a relaxed, friendly environment!

 

Marwolaeth/ Sympathy
Blin gennym gofnodi marwolaeth Mrs Pearl Doyle, Llysfana, ac estynnwn ein cydymdeimlad i’r teulu yn eu colled.  Rhoddwyd ei gweddillion i orwedd ym mynwent Eglwys Llanycrwys.

We express our sympathy to the family of the late Mrs Pearl Doyle, Llysfana, who died recently and was laid to rest in Llanycrwys Church.

Diolch/ Thanks
Dymuna Gomer a’r teulu ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a chymorth a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth o golli Joan, gwraig annwyl, mam a mamgu dyner.

Mr Gomer Davies and family wish to thank all who expressed sympathy and supported them during their recent bereavement, following the sad loss of Joan Davies, Troed y bryn.

Neuadd Bro Fana
Oherwydd y rhew a’r eira yn ystod y misoedd diwethaf, bu’n rhaid gohirio nifer o’r digwyddiadau a drefnwyd yn y Neuadd.  Cynhaliwyd y Cyngerdd a’r Gwasanaeth Garolau flynyddol ar y Sul yn dilyn y Nadolig gyda Kees Huysmas o Dregroes yn unawdydd, ag Elonwy Pugh, Llambed yn cyfeilio.  Mae’r elw o £150 yn cael ei gyflwyno i Uned Gofal Dwys y Babanod yn Ysbyty Glangwili.  Ar y 25ain o Ionawr, ymwelodd Y Prifardd Tudur Dylan a ni, a chafwyd noson ddifyr yn ei gwmni.  Cafodd y noson ei noddi gan ‘academi.’  Daeth Cwmni Drama Cudyll Coch o Landeilo i’n diddori unwaith eto eleni ar y 12fed o Fawrth.  Perfformwyd dwy ddrama: ‘Yn y gwaed’ sef addasiad gan Ruth Bevan o ddrama gan Ifan Gruffydd, a ‘Rhwng bob cegaid’ sydd yn gyfieithiad o ddrama gan Alan Ayckbourn.  Llywydd y noson oedd Mrs Ann Jones, Derlwyn – cyn Ysgrifennydd y Neuadd – a chafwyd ganddi araith ddiddorol a phwrpasol.  Cafwyd noson hyfryd o gerddoriaeth ar yr 20fed o Fawrth gyda Chôr Meibion De Cymru yn cynnal cyngerdd yn y Neuadd.  Mae’r Côr, a sefydlwyd ym 1982, o dan arweiniad Elaine Robins, gyda Juliet Rossiter yn cyfeilio.  Cyflwynwyd rhaglen amrywiol ac uchelgeisiol, a chafwyd eitemau gan Meinir a Ffion o Lanfynydd, a Huw Davies (tenor) o Langeitho.  Llywyddion y noson oedd Mr a Mrs Tegwyn Lloyd, Penbont, Pumsaint.  Diolchwn i bawb am eu cefnogaeth parod o holl weithgareddau’r Neuadd, ac edrychwn ymlaen i’ch croesawi eto yn y dyfodol.  Mae yna un digwyddiad arall wedi ei drefnu cyn yr haf.  Bydd Idris Reynolds yn ymweld a ni yn Ffarmers ar Nos Iau, y 29ain o Ebrill i gyflwyno rhan o’r hyn a adroddodd yng Ngwasanaeth Coffa’r Archdderwydd, Y Prifardd, y storïwr, y darlledwr a’r ffermwr Dic Jones – Dic yr Hendre.  Bydd y noson yn cychwyn am 8.00 o’r gloch, ac estynnir croeso cynnes i chi ymuno a ni.

The snow disrupted the Hall calendar but we are pleased that the functions were rearranged and went successfully. The proceeds of £150 from the Christmas Carol Service and Concert were presented to SCBU, Glangwili. Bard Tudur Dylan hosted an interesting evening on January 15th, sponsored by 'academi'. Cudyll Coch Drama Group performed two dramas on 12th March, an evening enjoyed by all. The President, Mrs Ann Jones, Derlwyn, a former Secretary of the Hall, delivered an interesting address.The Grand Concert on March 20th was a sell out and resounding success. The South Wales Male Voice Choir, founded in 1982, were conducted by Elaine Robins and accompained by Juliet Rossiter. They performed a varied and challenging programme and well deserved the applause of the crowd. Along with items from Ffion and Meinir, Llanfynydd and Huw Davies, Llangeitho (tenor) the eveving was a fantastic few hours of entertainment! The Presidents were Mr and Mrs Tegwyn Lloyd, Penbont, Pumsaint. Mr Lloyd shared some of his childhood memories and was enjoyed by all.

PRIODAS ARIAN/ Silver Wedding
Llongyfarchiadau i Ceredig a Marianne Williams, Tanyresger ar ddathlu eu Priodas Arian yn ddiweddar.  Priodwyd hwy ar yr 16eg o Fawrth 1985 yng Nghapel Ffaldybrenin.

Congratulations to Ceredig and Marianne Williams, Tanyresger following their Silver wedding celebration.They were married on 16th March, 1985 in Ffaldybrenin Chapel.Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors