Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Rhagfyr/December 2009


CYFARCHION PRIODAS/WEDDING CONGRATULATIONS
Llongyfarchiadau i Daniel Davies a Helen James a briodwyd yng Nghapel Undodaidd Brondeifi Llanbedr P.S. ar ddiwrnod ola’r flwyddyn.  Mae Daniel yn fab i Eifion a Ethel Davies, Llys Helen, Ffarmers, a Helen yn ferch i John a June James, Maes Teg, Cwmann.  ‘Roedd y gwasanaeth yng ngofal Gweinidog Helen, Y Parchedig Goronwy Evans. Y Morwynion Priodas oedd Iona Joseph, Anwen James a Lowri Davies, a’r Morynion Bach oedd Sally Rees a Mabli Joseph, gyda Macsen Joseph yn Was Bach.  Y Gwas Priodas oedd Heilyn Williams, a’r Tywyswyr oedd Gareth James, Kevin Thomas, Huw Thomas a Llyr Thomas.  Cafwyd darlleniad yn ystod y Gwasanaeth gan Caroline Powell, ac unawd gan Catrin Lisa Davies.  Gwesty’r Talbot yn Nhregaron oedd lleoliad y wledd briodas, a chafwyd diwrnod arbennig i ddathlu’r digwyddiad.  Estynnwn ein dymuniadau gorau i’r ddau ohonynt wrth gychwyn ar eu bywyd priodasol yn Nghaerdydd.

Congratulations to Daniel Davies and Helen James who were married on 31st December 2009 in Brondeifi Unitarian Chapel, Lampeter. Daniel is the son of Eifion and Ethel Davies, Llys Helen and Helen is John and June James' daughter, Maes Teg, Cwmann. The officiating Minister was Rev. Goronwy Evans. Bridesmaids were Iona Joseph, Anwen James and Lowri Davies, Flower Girls Sally Rees and Mabli Joseph, with Macsen Joseph as Page Boy. Heilyn Williams was Best Man and the Ushers were Gareth James, Kevin Thomas, Huw Thomas and Llyr Thomas. A Reading was given by Caroline Powell  and  Catrin Lisa Davies also sang a solo.  The Talbot Hotel,Tregaron was the reception venue.We extend our best wishes to the happy couple as they begin their married life in Cardiff.         

         
GWELLHAD BUAN/GET WELL WISHES
Estynnwn ein dymuniadau gorau am wellhad buan i Gomer Davies, Troed y bryn, sydd wedi treulio cyfnod yn Ysbyty Glangwili yn ddiweddar. 

Best wishes to Gomer Davies following his recent hospital admission to Glangwili.


NEUADD BRO FANA
Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn brysur dros ben gyda nifer o weithgareddau amrywiol yn cael eu cynnal yn y Neuadd.  Cafwyd noson hyfryd yng nghwmni y bianyddes, Angela Brownridge a ‘roddodd gyngerdd o gerddoriaeth glasurol ar ddechrau mis Tachwedd.  Diolch i Elaine Parker, Ty’ncornel am wneud y trefniadau ar gyfer y gyngerdd.  Ar ddiwedd i mis, croesawyd Côr Ty Tawe o dan arweiniad Helen Gibbon o Gaerfyrddin, i’r Neuadd i roi cyngerdd.  Perfformiwyd rhaglen amrywiol o gerddoriaeth, a chafwyd cwmni y bariton o Gilycwm, Aled Edwards, a wnaeth swyno’r gynulleidfa.   Llywydd y Noson oedd David Thomas, Caerdderwen, Crugybar – un o fechgyn yr ardal a fu yn weithgar gyda’r Neuadd pan yn byw yn Ffarmers, a braf oedd cael cyfle i’w groesawi’n ôl.  Noddwyd y noson gan TYWYS, mudiad a fu o gymorth mawr yn noddi gweithgareddau celfyddydol yn yr ardal tan yn ddiweddar.  Trueni na fyddai modd cael mudiad tebyg eto i noddi ac hyrwyddo digwyddiadau celfyddydol yn  ein cymunedau!
Cynhaliwyd Ffair Nadolig ar y 4ydd o Ragfyr dan nawdd ‘Merched y Wawr’ a ‘Clybiau Gwawr’ – cyfle gwych i brynu anrhegion Nadolig o’r amrywiaeth o stondinau yn y Ffair, ac i weld arddangosfeydd ar addurno bocsys, a threfnu blodau ar gyfer yr wyl.  ‘Roedd Georgina Cornock-Evans yno hefyd yn rhoi perfformiad ar y delyn. 

Heddwyn Jones, Derlwyn oedd y meistr ar gyfer Gyrfa Chwist flynyddol yr Eglwys a gynhaliwyd ar y 7fed o Ragfyr, a chafwyd cryn hwyl ar y chwarae.  Ar yr 11eg, cafwyd cefnogaeth arbennig ar gyfer noson ‘Bingo’ a drefnwyd gan Bwyllgor y Neuadd.  Jean Evans, Penarth a Bevan Williams, Forge Cottage oedd yn llywio’r chwarae, a chafwyd noson hwylus, a digon o chwerthin.  Cynhelir noson debyg eto ar y 15fed o Ionawr.  Yn anffodus, oherwydd y rhew a’r eira, bu’n rhaid canslo’r Cyngerdd a Noson o Garolau a gynhelir yn flynyddol ar y Sul cyn y Nadolig.  Wrth lwc, llwyddwyd i ail-drefnu’r digwyddiad ar gyfer y Sul cyntaf yn dilyn y Nadolig, ac yn ogystal a chael cymorth aelodau yr Eglwys a’r Capeli lleol i gymeryd at y rhannau arweiniol, cafwyd nifer o eitemau gan Kees Huysmas, y baritone o Dregroes, gydag Elonwy Pugh o Lambed yn cyfeilio.  Noson hyfryd gydag elw’r noson yn mynd i Uned Gofal Arbennig y Babanod yn Ysbyty Glangwili.
Cynhaliwyd Cinio Blynyddol Cyngor y Neuadd yn Y Drovers Arms, Ffarmers ar nos Fercher, yr 16eg o Ragfyr.  Cyfle i ymlacio, mwynhau bwyd da, a chael ychydig o sbri gyda’r Cwis a drefnwyd gan Judy Jenkins a Ethel Davies.  Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus arall o weithgareddau yn y Neuadd, rhaid nawr edrych ymlaen at flwyddyn newydd, ac mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu fel y gwelir yn y dyddiadur.

There have been numerous functions in the Hall over the past few months. Pianist Angela Brownridge staged a classical concert in early November. This is not the first time Angela has performed in Ffarmers and we are always glad to welcome her back as her recitals are very popular. Thanks also to Elaine Parker, Ty'ncornel , for  making all the arrangements for the evening.
Côr Ty Tawe, under the guidance of conductress Helen Gibbon came to entertain us in late November. They provided a varied programme and were accompanied by baritone, Aled Edwards, Cilycwm. The President for the evening was David Thomas, Caerdderwen, Crugybar- a local who was extremely involved in the Hall's social calendar when he lived in Ffarmers. It was a pleasure to welcome him back. The evening was sponsored by TYWYS, an organisation which provided financial support to cultural events until recently. Without the financial support of such organisations, it is becoming increasingly difficult maintain the varied cultural events in our communities.
‘Merched y Wawr’ and ‘Gwawr’Clubs held a Christmas Fair in the Hall on December 4th. It was a good chance to buy presents from local stall holders as well as enjoy demonstrations on present wrapping and flower arranging. Local Harpist, Georgina Cornock-Evans, provided a beautiful atmosphere.


The whist drive, organised annually by Llanycrwys Church, was great fun on December 7th. MC was Heddwyn Jones, Derlwyn. Similarly, the Bingo on the 11th was a great success with Jean Evans, Penarth and Bevan Williams, Forge Cottage calling the numbers. Such was the success of the evening, that a further Bingo has been organised for January 15th!
The annual Christmas Carol Service had to be postponed, due to the snow, from the traditional Sunday before Christmas to the Sunday after Christmas this year. Despite the altered arrangements, the concert was enjoyed by all -especially the baritone, Kees Huysmas, from Tregroes, accompanied by Elonwy Pugh, Lampeter. The proceeds of the evening went to the Special Care Baby Unit in Glangwili.
The Drovers Arms, Ffarmers was the venue for the Hall Commitee Annual Dinner on 16th December.Good food, great company and lots of fun in the quiz organised by Judy Jenkins and Ethel Davies.
Following a successful calendar of events in the Hall in 2009 don't forget to jot down the dates for next year, see the calendar for further information.Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors