Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Tachwedd / November 2009


 

BRYSIWCH WELLA/GET WELL WISHES
Mae dau o drigolion yr ardal wedi derbyn triniaeth law-feddygol yn ddiweddar, sef Peter Jukes, Ffawyddog, ein is-bostfeistr yn Ffarmers, a Ben Bouvet o’r Drovers Arms.  Anfonwn iddynt ein cyfarchion, a dymunwn i’r ddau ohonynt adferiad llwyr a buan.  Tra bod Peter yn absennol o’r Swyddfa Bost, mae Judy Jenkins wedi cymeryd gofal o’r Swyddfa dros dro, ac mi fydd yn cael ei olynu gan Joan Davies o Gwmann tan fod Peter yn dychwelyd.  Diolchwn iddynt am gymeryd at y gwaith – mae’n dda fod y gwasaneth yn medru parhau yn absennoldeb Peter.
We wish a speedy recovery to Peter Jukes, our Post master, and to Ben Bouvet, Drovers Arms, both of whom have had operations recently.Judy Jenkins, Llysawel and Joan Davies, Cwmann have been running the Post Office in Peter's absence.Thanks to both ladies for keeping the facility open.        NEUADD BRO FANA
Cafwyd noson hwylus iawn yn y Neuadd ar y 26ain o Hydref yng nghwmni y Prifardd Ceri Wyn Jones, enillydd y goron yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a’r Cyffiniau yn Y Bala eleni.  Noddwyd y noson gan ‘Academi’ a diolchwn iddynt am ei parodrwydd i gefnogi gweithgaredd o’r math yma.
We had an entertaining evening in the company of the bard Ceri Wyn on October 26th. He was the Crowned Bard in this year's National Eisteddfod. The evening was sponsored by ‘Academi’and we are extremely grateful for their support.
Bydd noson ‘Bingo’ yn y Neuadd ar nos Wener yr 11eg o Ragfyr gyda Bevan Williams a Jean Evans, Pumsaint yn llywio’r chwarae – tipyn o hwyl mae’n siwr!
'Bingo' will be held in the Hall on December 11th with Bevan Williams and Jean Evans as MC's                                                             
Mae ‘Merched y Wawr’ a ‘Clybiau Gwawr’ yn trefnu gweithgaredd ‘Y Goeden Nadolig ac Anrhegion Nadolig’ yn y Neuadd ar brynhawn dydd Gwener y 4ydd o Ragfyr o 2 – 4.30.  Bydd yna amrywiol stondinau, telynores, siaradwraig wadd ac arddangosiadau. Dewch yn llu i gymdeithasu cyn y Nadolig.                                                                                                                                                                          ‘Merched y Wawr’ and ‘Gwawr’ clubs have organised a Christmas Fair for the afternoon of December  4th.                                                                                                                                                                 Ers blynyddoedd bellach, cynhelir Cyngerdd a Noson o Garolau yn y Neuadd ar y nos Sul cyn y Nadolig, ac eleni cawn gwmni y baritôn Kees Huysmas i’n difyrru, ynghyd a chyfraniadau oddiwrth aelodau’r Eglwys a Chapeli’r ardal.  Cofiwch ymuno a ni ar gyfer y digwyddiad.
The long-standing tradition of a Christmas Carol Service continues this year on Sunday 20th December where members of the local Churches and Chapels participate in a short service, accompanied this year by soloist Kees Huysmas and organist Elonwy Pugh.All Welcome to join in the Christmas festivities and enjoy a cup of tea and mince pies!Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors