Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Hydref/October2009


Cyfarchion/Congratulations

Llongyfarchiadau i Kevin a Nicola Morgan, 2 Bryn Twrch ar enedigaeth mab bach - Hari Owen – brawd i Rhodri a Ifan.  Dymuniadau gorau i chi fel teulu.
Congratulations to Kevin and Nicola Morgan, 2 Bryn Twrch on the birth of their son, Hari Owen, a brother for Rhodri and Ifan. Best wishes to you all as a family.

Brysiwch Wella/Get Well Soon

Estynnwn ein cyfarchion i David Morgan, Plasnewydd sydd newydd dderbyn triniaeth law-feddygol yn ysbyty Llanelli, ac hefyd i Gwyneth Evans, Gwladeithe sydd hefyd wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty.  Dymunwn wellhad buan i’r ddau ohonynt.
We wish a speedy recovery to Mr David Morgan, Plasnewydd following his operation at Llanelli Hospital. Our best wishes also to Mrs Gwyneth Evans, Gwladeithe who is also in hospital.

Diolch/Thanks

Dymuna Ray Davies, Peronne ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a dderbyniodd yn dilyn marwolaeth ei brawd, William Davies.
Mrs Ray Davies, Peronne would like to thank all those who have expressed their sympathy following her recent bereavement.

Hanner Marathon Caerdydd/Cardiff Half Marathon

Llongyfarchiadau i Daniel Davies, Llys Helen, ac Eleri Davies, Troed y bryn ar redeg hanner marathon Caerdydd ar ddydd Sul, y 18fed o Hydref.  ‘Roedd 11,000 yn rhedeg yn y ras eleni, a thyrfa fawr yn gwylio.  Diwrnod i’w gofio i’r holl gystadleuwyr.
Well done Daniel Davies, Llys Helen, and Eleri Davies, Troed y bryn for completing the Cardiff Half Marathon on Sunday,October 18th.The 11,000 competitors were encouraged by a massive audience. A day the competitors will never forget!

Neuadd Bro Fana

Mae nifer o weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer y gaeaf, cofiwch felly roi nodyn yn y dyddiadur.  Cynhelir cyngerdd gydag Aled Edwards, Cilycwm a Chôr Tŷ Tawe o dan arweiniad Helen Gibbon ar yr 21ain o Dachwedd yn cychwyn am 7.30.  Fel arfer, bydd Cyngerdd a Noson o Garolau yn y Neuadd ar y nos Sul cyn y Nadolig, ac eleni cawn gwmni y baritôn Kees Huysmas.  Bydd noson ‘Bingo’ yn y Neuadd ar nos Wener yr 11eg o Ragfyr gyda Bevan Williams a Jean Evans, Pumsaint yn llywio’r chwarae – tipyn o hwyl mae’n siwr!Gallwch ffonio’r Ysgrifennydd ar 01558 650507 os am archebu tocynnau.
In addition to the events previously mentioned, a ‘Bingo’ night will be held in the Hall on Friday, December 11th with Mr Bevan Williams and Mrs Jean Evans.Eyes down!

Tickets for concerts available from the Secretary on 01558 650507.


Ymchwil Cancr UK  Cymru/Cancer Research UK Wales

Diolch i bawb a gyfrannodd tuag at Ymchwil Cancr UK / Cymru, casglwyd gyfanswm o £558.61.Diolch  i’r canlynol am gasglu –
Mair Williams, Rhydlydan; Mary Brighouse, Gwarallt; Jean Evans, Penarth; Marina Thomas, Caerdderwen; Alun Williams, Maesteg; Eirwyn a Heulwen Jones, Aberbranddu; Eleri Davies, Cothi Vale; Ethel Lewis, Derwen Fach; Ethel Davies, Llys Helen a Heulwen Lloyd, Penybont.
Thank you to all who contributed to the Charity and to the people listed above for collecting the sum of £558.61 for such a worthy cause.

Taith Rhodri Gomer, Cenia/Rhodri Gomer visits Kenya

Bu Rhodri Gomer a rhai o'i gyd-Ddreigiau Casnewydd yn Nairobi, Cenia am gyfnod dros wyliau'r haf.

Rhodri Gomer and and some of his fellow Newport Dragons spent part of their summer holidays in Kenya.

 Plant ysgol Spring Valley

                                                                   School children at Spring Valley School

 

Anrhefn llwyr ar yr heolydd!

                                                                  Total chaos on the roads!

 

Gweithio ar y toiledau

                                                                   Building work at the toilets.

 

 Dysgu'r plant i ganu emynau Cymraeg

                                                                    Teaching the children to sing Welsh hymns.Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors