Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Medi/September2009


Priodas/Wedding

Llongyfarchiadau a dymuniadau da i Adrian Evans, Maes Aeron, Talsarn a Wendy Lewis, Llwynbychan, Sancler a unwyd mewn priodas yng Nghapel y Drindod, Sancler ar ddydd Sadwrn, yr 8fed o Awst. Karen Stacey a Catherine Griffiths oedd y morwynion priodas. Y gwas priodas oedd Irwel Jones, Aberbranddu, a’r ystlyswyr oedd Ian O’Connor, John Stacey, Owen Lewis a William Griffiths.  Cynhaliwyd y neithior yng ngwesty Broadway Country House, Talacharn, a threuliodd Adrian a Wendy eu mis mêl yn ardal y llynnoedd.  Maent bellach wedi ymgartrefu yn Penbanc, Ffarmers.

Congratulations to Adrian Evans, Maes Aeron, Talsarn and Wendy Lewis, Llwynbychan, St Clears who were married at Trinity Chapel, St Clears on Saturday August 8th. Karen Stacey was the matron of honour and the bridesmaid was Catherine Griffiths. Best man Irwel Jones was accompanied by Ian O’Connor, John Stacey, Owen Lewis and William Griffiths as ushers. The reception was held at the Broadway Country House, Laugharne. Adrian and Wendy went to the Lake District on honeymoon. They now live at Penbanc, Ffarmers.

Yn yr un modd, estynnwn ein cyfarchion i Martin Duffy a Angela Farquharson, Yr Hen Swyddfa Bost, Ffarmers ar eu priodas ar ddydd Sadwrn,15fed o Awst yn Eglwys Caio, gyda’r Parchedig Jo Penberthy yn gwasanaethu.  Cynhaliwyd y neithior yn Nolaugwynion, Ffarmers, a threuliont eu mis mêl yng Ngwlad Thai.  Dymuniadau gorau i Martin a Angela am ddyfodol hapus gyda’u gilydd.

Congratulations also to Martin Duffy and Angela Farquharson, The Old Post Office, Ffarmers on their recent marriage on August 15th at Caio Church. The officiating minister was Rev. Jo Penberthy. Dolaugwynion, Ffarmers was the venue for the wedding breakfast and the happy couple went to Thailand for their honeymoon.


Penblwydd Hapus/ Birthday Wishes

Dathlodd Mrs Warner, Dwylan ei phenblwydd yn 80 yn ddiweddar, ac estynnwn iddi ein cyfarchion ar gyrraedd y garreg filltir arbennig yma.

Mrs Warner, Dwylan celebrated her 80th birthday recently. Best wishes on reaching this special milestone!


Cydymdeimlad/ Sympathy

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mrs E Grace, Llys Llanfair, Llanymddyfri (Llwynhelyg gynt) yn dilyn marwolaeth ei gŵr, Mr Edward Grace.  Bu’r ddau ohonynt yn byw am flynyddoedd lawer yn Ffarmers, ac wedi bod yn weithgar ym mywyd y gymdogaeth, yn enwedig y Neuadd a’r Eglwys, a’r ddau ohonynt wedi ymdrechu i ddysgu Cymraeg.  Rhoddwyd ei weddillion i orwedd yn Eglwys Llandingat.

We extend our deepest sympathy to Mrs E Grace, Llys Llanfair, Llanymddyfri (formerly of Llwynhelyg) ) following the loss of her husband, Mr Grace. Mr & Mrs Grace lived in Ffarmers for many years and were active members in the community, in particular at Llanycrwys Church.

Blin gennym gofnodi marwolaeth William Davies, (Nantllyn gynt) a oedd yn byw yn Sutton Coldfield, ac estynnwn ein cydymdeimlad i’w briod a’r plant, ac hefyd i’w chwaer, Mrs Ray Davies, Peronne, a’r cysylltiadau yn ardal yma. 

We extend our sympathy also to Mrs Ray Davies, Peronne, following the loss of her brother William Davies, from Sutton Coldfield, but formerly of Nantllyn .


Gweithgareddau’r Neuadd/ Bro Fana Hall

Cafwyd noson Gaws a Gwin llwyddiannus yn y Neuadd ar nos wener, Medi 18fed 2009.  Yn ogystal a mwynhau amrywiaeth o winoedd o Dde Affrica a Chile, a chaws blasus, cafwyd hefyd adloniant gan y delynores ddawnus, Georgina Cornock-Evans.  ‘Roedd yn hyfryd cael croesawi Georgina i’r Neuadd, a hithau bellach wedi ymgatrefi yn yr ardal gyda’i phriod Arwel.

The Cheese and Wine evening was well attended on Friday, September 18th. Everyone enjoyed sampling the wines from South Africa and Chile as well as tasting various Welsh cheeses! We all admired the talent of  local harpist Georgina Cornock-Evans who entertained us and it was a pleasure to welcome Georgina to the Hall and indeed to the area following her recent marriage to Arwel, Troedyrhiw.

Mae nifer o weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer y gaeaf, cofiwch felly roi nodyn yn y dyddiadur.  Bydd cyfle i fwynhau cwmni Y Prifardd Tudur Dylan yn y Neuadd ar y 26ain o Hydref, a chawn gyngerdd gydag Aled Edwards, Cilycwm a Chôr Tŷ Tawe o dan arweiniad Helen Gibbon ar yr 21ain o Dachwedd.  Fel arfer, bydd Cyngerdd a Noson o Garolau yn y Neuadd ar y nos Sul cyn y Nadolig, ac eleni cawn gwmni y baritôn Kees Huysmas.  Mae yna nifer o weithgareddau arall – cadwch lygad ar eich papur bro neu’r wefan am fanylion

Tudur Dylan (chaired bard) will hold an evening on 26th October and on 21st November there will be a Concert with Aled Edwards, Cilycwm and TÅ· Tawe Choir under the guidance of Helen Gibbon. Check the calendar on the website for further dates and don't forget the Annual Christmas Concert on the Sunday before Chritmas, when baritone Kees Huysmas will be singing.Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors