Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Awst/August 2009


 

Carnifal a Mabolgampau/Carnival and Sports Bro Fana
Cafwyd cefnogaeth dda ar gyfer y Carnifal a’r Mabolgampau blynyddol ar ddydd Sadwrn, Awst yr 8fed ar Barc Bro Fana.  Llywyddion 2009 oedd Llywela Jones o Dalyllychau (gynt o Tŷ Cerrig) a Simon Hall, a chafwyd diwrnod hyfryd yn eu cwmni.  Cynhaliwyd amrywiaeth o  weithgareddau yn ystod y prynhawn, gan gloi gweithgareddau’r dydd gyda thwrnament pêldroed yn dilyn y mabolgampau.  Cychwynnodd yr Helfa Drysor o sgwar y pentre ar Nos Sul y 9fed o Awst, a chafodd pawb hwyl yn datrys y cliwiau.  Diolch i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant y dydd..

The annual Carnival and Sports were well attended on Saturday, 8th August.The Presidents were Llywela Jones (formerly of TÅ· Cerrig) and Simon Hall,who now reside in Talley. Participants in the races were keen and the football tournament was enjoyed by all.The Treasure Hunt also took place on Sunday afternoon. Thanks to all who contributed to the successful weekend.

 

Croes ‘nôl/Welcome Home
Yn dilyn cyfnod hir yn Ysbyty Llandochau yn derbyn triniaeth law-feddygol, hyfryd croesawi John Rhys Evans, Glasdir adref.  Dymunwn iddo wellhad buan.

John Rhys Evans, Glasdir has returned home following a long period in Llandough Hospital. Best wishes for a full recovery.

Cydymdeimlad/Condolence
Blin gennym gofnodi marwolaeth Len Smith, Llwynfedwen yn ddiweddar, ac estynnwn ein cydymdeimlad i’r teulu yn ei colled.  Ymgartrefodd ef a’i ddiweddar briod yn Llwynfedwen nifer fawr o flynyddoedd yn ôl, ac ‘roedd yn wyneb cyfarwydd o gwmpas yr ardal.  Rhoddwyd ei weddillion i orwedd  ym mynwent Eglwys Llanycrwys.

Mr Len Smith, Llwynfedwen died recently and we extend our sympathy to his family.He was well recognised in the village and will be sadly missed.He was laid to rest in Llanycrwys Church.

Ffair Grefftau/Craft Fair
Cynhaliwyd Ffair Grefftau lwyddiannus dros ben gan aelodau o’r Clwb Crefftau lleol yn y Neuadd ar ddydd Sadwrn, y 25ain o Orffennaf.  Daeth nifer o ymwelwyr i werthfawrogi a phrynu peth o gynnyrch yr aelodau.  Yn ogystal a hyn, codwyd £82.50 i Hosbys Tŷ Hafan.  

The Craft Fair held in the Hall on July 25th was a resounding success and well attended. Members of the CLOWNS Craft Club displayed the fruits of their various talents - it was quite an exhibition and there were lots of things to buy. They raised £82.50 from the proceeds of the tea and cakes, which was donated to Tŷ Hafan. 

Newid Aelwyd/ New Home
Yn dilyn blynyddoedd lawer yn byw yng Nghae Caradog, mae Mr a Mrs Chapman bellach wedi symud i fyw yn Upton on Severn.  Dymunwn yn dda iddynt yn eu cartref newydd.

Mr and Mrs Chapman(formerly of Caradog) have moved to pastures new in Upton on Severn. We wish them all the very best in their new home.

Priodas Aur/Golden Wedding Anniversary
Llongyfarchiadau, a phob dymuniad da i Mr a Mrs Charlie Pollack, Maesybedw, ar ddathlu eu Priodas Aur.

Best Wishes to Mr and Mrs Charlie Pollack on their recent Golden Wedding Anniversary.

Priodas Dda/Wedding Congratulations
Ar y 27ain o Fehefin, a hithau yn ddiwrnod hyfryd o haf, priodwyd Rhys Davies, Troed y bryn a Siân Thomas, Fronhaul, Carno yng Nghapel Creigfryn, Carno.  Gwasanaethwyd gan Y Parchedig Edwin Hughes, a’r Gwas Priodas oedd Rhodri Gomer Davies, brawd y priodfab.  Y morwynion oedd Rebekah Owen a Clare Jones, ffrindiau i Siân, gydag Aled Siôn Thomas – nai i Siân – yn was bach.  Yr ystlyswyr oedd Siôn Thomas, Dafydd Thomas a Geraint Thomas – brodyr Siân, ynghyd a John Mercer a Gareth Edwards – ffrindiau Rhys.  Cafwyd darlleniadau yn ystod y gwasanaeth gan Lisa Vaughan ac Eleri Davies.  Yr Organyddes oedd Katherine Jones, a’r Delynores oedd Catrin Evans.  Treuliodd Rhys a Siân eu mis mêl yng Nghenia a Zanzibar, ac maent bellach wedi ymgartrefi yng Ngharno.  Llongyfarchiadau iddynt, a dymuniadau gorau am ddyfodol hapus gyda’u gilydd.                                                          

Sian a Rhys

Rhys Davies, Troed y bryn and Siân Thomas, Fronhaul, Carno were married on June 27th in Creigfryn Chapel, Carno.  The officiating minister was Rev. Edwin Hughes. Rhodri Gomer Davies,the groom's brother, was Best Man. Bridesmaids Rebekah Owen and Clare Jones were accompanied by Page Boy, Aled Siôn Thomas – (Sian's nephew).The Ushers were Siôn Thomas, Dafydd Thomas and Geraint Thomas –Siân's brothers, accompanied by John Mercer and Gareth Edwards –Rhys' friends. Lisa Vaughan and Eleri Davies gave readings. The Organist was Katherine Jones, and Harpist, Catrin Evans.   Rhys and Siân went to Kenya and Zanzibar on their honeymoon, and have now settled in Carno.  Congratulations and best wishes to the happy couple.                                           

Llongyfarchiadau/Congratulations
Estynnwn ein cyfarchion i nifer o blant yr ardal ar eu llwyddiant yn ddiweddar.  I Glesni Evans sydd newydd gwblhau Cwrs Gradd fel hyfforddwraig cerdd yn y Coleg yn Chichester.  Mae Glesni bellach wedi ymgartrefi yng Nghaerdydd.  Llongyfarchiadau i Elin Lloyd, Penbont ar ennill gradd mewn Therapi Amgen o UWIC yng Nghaerdydd.  Yn dilyn cyfnod yn gweithio i Academi yng Nghaerdydd, mae Gwennan Evans yn cychwyn ar gwrs MA mewn Cymraeg ac Ysgrifennu Creadigol yn y Brifysgol yng Nghaerdydd yn yr hydref, a dymunwn iddi lwyddiant yn ei astudiaethau.  Mae Gwennan hefyd yn lais cyfarwydd ar Radio Cymru erbyn hyn.  Pob hwyl i’r tair ohonynt.

Congratulations to Glesni Evans on completing her degree in teaching music in  Chichester. Glesni now lives in Cardiff. Congratulations also to Elin Lloyd, Penbont on attaining her degree in Alternative Therapies in UWIC, Cardiff. Following a period of work in an Academy in Cardiff, Gwennan Evans is commencing an MA in Welsh and Creative Writing in Cariff University in the autumn. Best Wishes to all three young ladies in their respective careers.

Llongyfarchiadau/Congratulations
Llongyfarchiadau i Carys Thomas, Penywaun ar ei llwyddiant yn ei arholiadau Lefel A.  Mae Carys wedi ennill ysgoloriaeth i'r Brifysgol yn Aberystwyth lle y bydd yn astudio  daearyddiaeth.  Pob hwyl i ti.

Carys Thomas has secured a Scholarship to Aberystwyth University to study Geography. Well Done in your recent A levels too Carys! Good Luck in Aberystwyth.

Penblwydd Hapus/ Birthday Wishes
Estynnwn ein cyfarchion i Dewi Davies, Murmur y Coed, Cwmann (Llwyncelynmawr gynt) ar ddathlu penblwydd go arbennig yn bedwar ugain oed.  Er iddo symud i Gwmann ers blynyddoedd bellach, mae’n dal yn wyneb cyfarwydd yn Ffarmers ar ei ymweliadau dyddiol i gadw llygad ar y ceffylau.

Best Wishes to Dewi Davies, Murmur y Coed, Cwmann (previously of Llwyncelynmawr) on his recent 80th birthday. Although Dewi moved to Cwmann some years ago, he is still a familiar face in the village as he continues to visit the ponies every day.          

Gweithgareddau’r Neuadd/ Bro Fana Hall
Yn dilyn llwyddiant y noson Caws a Gwin yn y Neuadd ym mis Mai 2008, mae’r Pwyllgor wedi trefnu noson debyg eto ar gyfer Medi 18fed 2009.  Cofiwch felly roi nodyn yn y dyddiadur.  Bydd cyfle i fwynhau cwmni Y Prifardd Tudur Dylan yn y Neuadd ar y 26ain o Hydref, a chawn gyngerdd gydag Aled Edwards, Cilycwm a Chôr Tŷ Tawe o dan arweiniad Helen Gibbon ar yr 21ain o Dachwedd.  Fel arfer, bydd Cyngerdd a Noson o Garolau yn y Neuadd ar y nos Sul cyn y Nadolig, ac eleni cawn gwmni y baritôn Kees Huysmas.  Mae yna nifer o weithgareddau arall yn cael eu trefnu ar gyfer y gaeaf – cadwch lygad ar eich papur bro am fanylion llawn. 

On 18th September 2009 there will be a Cheese and Wine Evening.Tudur Dylan (chaired bard) will hold an evening on 26th October and on 21st November there will be a Concert with Aled Edwards, Cilycwm and TÅ· Tawe Choir under the guidance of Helen Gibbon. Check the calendar on the website for further dates and don't forget the Annual Christmas Concert on the Sunday before Chritmas, when baritone Kees Huysmas will be singing.Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors