Print this page

Croeso i Ffarmers Ar-lein / Welcome to Ffarmers Online

Mai/May 2009


CYFARCHION/Best Wishes

 

Estynnwn ein dymuniadau gorau i Margaret Tooby, Maesisaf; Colin Baldwin, Wernfeudwy a Ray Davies, Peronne - y tri ohonynt wedi derbyn triniaeth law-feddygol yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mae John Rhys Evans, Glasdir yn dal yn Ysbyty Llandochau yn derbyn triniaeth, ac mae'n dda gweld Mrs May Roberts, Berthglyd adre yn dilyn cyfnod yn Ysbyty Glangwili. Pob hwyl iddynt oll.

 

Best wishes to Margaret Tooby, Maesisaf, Colin Baldwin, Wernfeudwy and Ray Davies, Peronne,all of whom underwent surgery recently. John Rhys Evans, Glasdir is still in hospital and we welcome home Mrs May Roberts,Berthglyd following her hospital admission. Best wishes to them all.

 

LLONGYFARCHIADAU/Congratulations

 

Llongyfarchiadau i Dylan Lewis, Esgaircorn a Gethin Mathias, Tynwern ar ennill y gystadleuaeth gneifio, adran iau, yn rali Ffermwyr Ifanc Sir Gâr ym mis Mai; ac i Ian O'Connor, Buarth yr oen a enillodd yr adran hyn yn cneifio. Bydd Dylan a Ian yn cynrychioli'r Sir yn y gystadleuaeth gneifio yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ym mis Gorffennaf. Mae Ian hefyd yn aelod o dîm y Sir a fydd yn cystadlu yn yr adran ffensio yn y Sioe Frenhinol. Un arall i brofi llwyddiant yw Eirwyn Richards, Cwmcelynen a enillodd gwobr stocmon iau y Sir, ac a fydd yn rhan o dîm Cymru ar gyfer cystadleuaeth stocmon y flwyddyn yn Stoneleigh ym mis Medi - pob hwyl iddynt.

 

Congratulations to Dylan Lewis, Gethin Mathias and Ian O'Connor who won the shearing competitions in the Carmarthenshire YFC Rally. Ian and Dylan will be representing Carmarthenshire in the Royal Welsh Show. Ian was also a member of the fencing team who represented the County in the All Wales competition;the team came 4th.Congratulations also to Eirwyn Richards, Cwmcelynen who won the Junior Stockman in Carmarthenshire YFC. Eirwyn was a member of the Junior Stockmen team representing Carmarthenshire in the All Wales competition and following their win in Anglesey he will be a member of the team representing Wales in Stoneleigh in September. Good Luck to all these young people.

 

CARNIFAL A MABOLGAMPAU BRO FANA/Carnival and Sports

 

Bydd y Carnifal a'r Mabolgampau blynyddol yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn, Awst yr 8fed ar Barc Bro Fana. Ceir manylion pellach yn y rhifyn nesaf o'r papur bro, neu gallwch gysylltu ag Ethel Davies ar 01558 650507.

 

The Annual Carnival and Sports will be held on Saturday, 8th August 2009. Further details to follow.

 

FFAIR GREFFTAU/Craft Fair

 

Mae'r Clwb Crefftau - ‘CLOWNS' - wedi cwrdd yn gyson yn Neuadd Bro Fana ers blynyddoedd bellach, ac ar ddydd Sadwrn, y 25ain o Orffennaf, byddant yn cynnal Ffair Grefftau yn y Neuadd. Cyfle i chi weld cynnyrch yr aelodau, a phrynu o'r amrywiaeth o eitemau fydd ar werth.

 

'CLOWNS', the Craft Club that meets on Wednesday evenings in the Hall, are organising a Craft Fair on Saturday, July 25th.Don't miss the chance to view their products and to buy local, hand made gifts, cards etc.

 

CYMANFA BEDYDDWYR CYLCH CAIO A LLAMBED/ Caio and Lampeter District Baptists' Gymanfa

 

Cynhaliwyd y Gymanfa Flynyddol yng Nghapel Caersalem, Parcyrhos o dan arweiniad Mrs Elonwy Davies, Llanybydder. Llywydd oedfa'r plant yn y prynhawn oedd Tegwyn Lloyd o Salem Caio. Cafwyd eitem yn yr oedfa gan Deian Thomas, a gwnaeth Dafydd ag Alwyn Morgan hefyd gymeryd rhan - y tri ohonynt yn cynrychioli Bethel Cwm Pedol. Llywydd oedfa'r hwyr oedd y Parchedig Jill Thomas, a chymerwyd at y rhannau arweiniol yn y ddwy oedfa gan aelodau cylch Llambed o'r Gymanfa. Rhwng y ddwy oedfa cafwyd te hyfryd trwy garedigrwydd yr eglwys yng Nghaersalem yn y Ganolfan Gymunedol yng Nghwman. Cynhelir Cymanfa 2010 yn Salem, Caio.

The Annual Gymanfa was held in Caersalem Chapel, Parcyrhos.The conductress was Mrs Elonwy Davies, Llanybydder. Mr Tegwyn Lloyd from Salem, Caio Chapel was the President in the afternoon and Deian Thomas and Dafydd and Alwyn Morgan took part, representing Bethel , Cwmpedol.

 

UNED GOFAL Y GALON, YSBYTY TREFORUS/Coronary Care Unit, Morriston Hospital

 

Mae Mrs Gwenda Thomas, Gwynnant newydd ddathlu ei phenblwydd yn 90 ym mis Ebrill. ‘Roedd wedi gwneud yn glir nad oedd eisiau anrhegion penblwydd, ond ‘roedd aelodau'r teulu, a llu o gyfeillion wedi cyfrannu yn hael tuag at gronfa i ddathlu y penblwydd arbennig yma, a derbyniwyd £1,600 mewn rhoddion. Ei dymuniad oedd cyflwyno'r arian yma i Uned Gofal y Galon yn Ysbyty Treforus i ddarparu monitors cludadwy ar gyfer cleifion cardiaidd.Dymuna Mrs Thomas ddiolch i bawb a wnaeth gyfrannu tuag at y gronfa, ac wrth hynny sicrhau swm anrhydeddus i'w gyflwyno i'r achos teilwng yma.

 

Mrs Gwenda Thomas, Gwynnant donated the money she received on her recent 90th birthday to the Coronary Care Unit, Morriston Hospital.The sum of £1,600 was presented to the Unit and Mrs Thomas would like to thank all who kindly donated to this worthy cause.

 

 Calendr / Calendar


Noddwyr Cymunedol / Community Sponsors